Терминът инфинитив произлиза от къснолатинското [modus] infinitivus, производно от infinitus. С този термин се означава глаголна форма, позната в някои езици, която обаче има различни признаци и не се поддава на обща дефиниция. В българските граматики под инфинитив се разбира особена нелична глаголна форма, която е неизменяема, но в някои езици (като португалския) съществува личен инфинитив, който може да се променя по лице и число.

Инфинитивът изразява самото глаголно действие без връзка с изменението на глагола. Затова инфинитивът се използва като основна форма на глагола в речниците на езиците, които имат инфинитив.

Съвременният български език е загубил инфинитива. Инфинитив не познават също така съвременният гръцки, грузински, арабски език, както и много други езици.

Български език редактиране

Характерна особеност на съвременния книжовен български език е липсата на инфинитив. Инфинитивът е съществувал в старобългарския език, но днес е изчезнал като граматическа категория. Тази форма е заменена от да-конструкция (да + глагол) под влияние на балканската езикова среда.

Инфинитивът в българския език се е пазил непроменен дълго време, но наченки на замяна с да-конструкция се наблюдават още в старобългарския период. През този период няма ясна граница между сферата на употреба на инфинитива и да-конструкцията.[1]

Инфинитивът постепенно е загубил своята жизненост, но е успял да се запази през целия среднобългарски период успоредно с да-конструкцията. Инфинитивът обаче не навсякъде е можел да бъде заменян и в такива случаи е съкращавал формата си. Първоначално е отпаднала крайната гласна и от окончанието -ти. През втория етап от съкращаването е отпаднала и съгласната т. В резултат на тези промени съкратената форма на инфинитива се образува чрез отпадане на старобългарското инфинитивно окончание -ти (например казати преминава в каза).[2]

Надделяването на да-конструкциите и почти пълното заместване на инфинитива се наблюдава в ранния новобългарски период на езика. При формирането на книжовния език през Възраждането да-формите са неизбежни въпреки търсената архаизация и славизация.[1]

Днес се пазят само някои остатъци от съкратен инфинитив, които съвпадат с глаголната форма за 3 л. ед.ч. на минало свършено време. Остатъците от инфинитив са загубили именния си характер изцяло и се използват рядко само в някои изрази: след глаголите мога и смея, най-често в отрицателна форма, и след повелителните форми недей, недейте и стига:[3]

не мога ти ка̀за, недей пѝпа, не смея взе, стига вѝка.

В езика на най-старото поколение новобългарски писатели могат да се срещнат архаични форми на бъдеще време, които вече не се употребяват, например видя̀ щем, което значи ще видим. В тези форми спомагателният глагол ща се спряга, а пълнозначният глагол остава в инфинитив:

видя̀ ща, видя̀ щеш, видя̀ ще, видя̀ щем, видя̀ щете, видя̀ щат.

Например поетът Пенчо Славейков пише:

На гроба ми изникна щат цветя –
това са мойте песни недопети.
А между тях изникна ще и тя –
от хубави най-хубавото цвете...

Славянски езици редактиране

За инфинитива в старославянския език се предполага, че представлява вкаменял падеж от глаголно име с абстрактно значение; по-точно, произлиза от стар дателен падеж от име с основа -i.[4] Инфинитивът е завършвал на -ti, като при съчетанията g-ti и k-ti се е изменил в -t'i.[5]

В повечето съвременни славянски езици инфинитивът завършва на -ti/-ти, -t'/-ть или -ć(i). Старото окончание -t'i на старославянския език е преминало в -ci/-ći/-чи/-ћи.

В руския език инфинитивът завършва на -ти или -ть в зависимост от това дали окончанието се предшества от съгласен, или гласен звук. В украинския език инфинитивът завършва на -ти, а в беларуския – на -ць.

В съвременния чешки език инфинитивът завършва на -t. Тази наставка е сравнително нова и е надделяла над -ti, която също може да се ползва, но се смята за остаряла. Официално промяната е въведена в книжовния чешки език през 1957 г. за стандартните глаголи, а през 1980 г. за глаголи, завършващи на -ci, обаче в разговорния език и диалектите е настъпила доста по-рано.[6] В словашкия език окончанието на инфинитива е , а в полския език е -ć/-c.

В сръбския и хърватския език инфинитивът завършва на -ти/-ti или -ћи/-ći. Обаче в сръбския език инфинитивът често се заменя с да-конструкция, докато в хърватския език това явление е по-рядко.[7]

Пример: Изречението Смятаме да купим нова къща. в тези два езика звучи така:

Сръбски: Намеравамо да купимо нову кућу.
Хърватски: Namjeravamo kupiti novu kuću.

Следващата таблица представя инфинитивите на някои глаголи в различните славянски езици.

Български Старобългарски Сръбски и хърватски Словенски Руски Украински Беларуски Полски Чешки Словашки Горнолужишки Долнолужишки
съм      бити/biti biti быть бути быць być být byť być byś
мога      моћи/mȍći moči мочь могти магчы móc moct/moci môcť móc móc
имам       имати/imati imeti иметь мати мець mieć mít mať měć měś
ща (искам)        хтети/htjeti hoteti хотеть хотіти хацець chcieć chtít chcieť chcyć kśěś
пея      пjевати/pjevati peti петь співати пець śpiewać zpívat spievať spěwać spiwaś
ям      јести/jesti jesti есть їсти есці jeść jíst jesť jěsć jěsć

Други езици редактиране

Инфинитивът съществува в много други езици. Например изречението Трябва да тръгвам. изглежда по следния начин на различни езици:

Английски: I have to go.
Немски: Ich muss gehen.
Испански: Tengo que irme.

Източници редактиране

  1. а б Петя Асенова, Балканско езикознание, 2002, ISBN 954-775-086-0.
  2. Иван Харалампиев, Историческа граматика на българския език.
  3. Петър Пашов, Практическа българска граматика, 1999, ISBN 954-459-653-4.
  4. Кирил Мирчев, Старобългарски език – кратък граматичен очерк, С., 1972.
  5. А. М. Селищев, Старославянский язык, Москва,  1951.
  6. Neil Bermel, Linguistic Authority, Language Ideology, and Metaphor: The Czech Orthography Wars, 2007, ISBN 3-11-018826-0.
  7. Ronelle Alexander, Bosnian, Croatian, Serbian, a grammar: with sociolinguistic commentary, ISBN 0-299-21194-3.