Йоносферата е част от атмосферата, съставена от електрически заредени частици, йонизирани от слънчевата радиация. Тя се простира през мезосферата и термосферата, като свойствата ѝ са най-ясно изразени на височина около 80 км.

Дневна и нощна структура на йоносферата

Името на тази част от атмосферата е предложено през двайсетте години на 20 век и е окончателно утвърдено през 1950 г., от комитет при Института на радиоинженерите. Определението, дадено от неговите членове гласи: "Йоносферата е част от високата земна атмосфера, където йоните и електроните се срещат в количества, достатъчни да повлияят разпространението на радиовълните".

По-рано се е приемало, че йоносферата е съставена от няколко слоя, които имат различни характеристики. Най-значимите слоеве се означавали с латинските букви D, E и F, като F-слоят впоследствие е разделен на два подслоя – F1 и F2.

Преобладаващата част от йоните в йоносферата възникват чрез протонизация.