Камара на архитектите в България

Камарата на архитектите в България (КАБ) е създадена по силата на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).

Тя дава правоспособност за упражняване на професията "архитект" в България въз основа на изискване за образование и проектантски стаж.