Отваря главното меню

Катедра "Организация и управление на тактическите подразделения за комуникационни и информационни системи" (НВУ - Шумен)

История на катедратаРедактиране

Обучението на военни специалисти с висше образование в областта на комуникационните и информационните системи датира от 1958 г., когато се приемат първите петгодишни випуски по специалността “Свързочни войски” (СвВ) в Народното военно инженерно свързочно училище (НВИСУ) “Г. Дамянов” – гр. Силистра, и по специалността “Радиотехнически войски” (РТВ) в Народното военно артилерийско училище (НВАУ) “Г. Димитров” – гр. Шумен. През 1972 г. в бившето ВВУАПВО “П. Волов” – гр. Шумен, се създава катедра “Военна кибернетика”, която в периода 1972–1986 г. подготвя ежегодно випуск от 10-15 офицери, които получават назначения в изчислителните центрове на армиите и на Министерството на отбраната (МО). През 1986 г. катедра “Военна кибернетика” се преобразува в катедра “Автоматизация управлението на войските” (АУВ) с 3 предметно-методически комисии – “Изчислителна техника”, “Информатика” и “Автоматика”. Полагат се основите на подготовката на хардуерни и софтуерни специалисти за военните информационни системи (ВИС) на БА.

Катедра „ОУТП за КИС“ е наследник на богатите традиции на бившите ВВОВУ “В. Левски” – гр. В. Търново, и ВВУАПВО ”П. Волов” в областта на подготовката на специалисти за комуникационните и информационните системи на Българската армия. Катедрата е създадена на 01.09.2002 г. в състава на Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ “Васил Левски” на основание на Решение на НС на РБ от 14.06.2002 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 62 от 25.06.2002 г. Тя включва част от научния потенциал на бившите катедри "Радиолокация" и "Радиотехнически войски", а после и преподаватели, завършили специализациите "Военни комуникационни системи" и "Военни информационни системи"
За първи началник на катедрата е избран полк. инж. доц. д-р Борислав Йорданов Беджев, който ръководи катедрата до 2007 г. От 2007 до 2008 г. длъжността се изпълнява от полк. инж. доц. д-р Михаил Александров Михайлов. През 2008 г. за началник на катедрата е избран подп. инж. доц. д-р Огнян Момчилов Фетфов, който напуска през 2011 г. От 2011 г. началник на катедрата е отново полк. инж. доц. д-р Михаил Александров Михайлов, а от месец април 2013 г. за началник на катедрата е избран подп. инж. доц. д-р Росен Атанасов Богданов.
Катедрата има 2 методически направления:
"Комуникационни системи" (КС) с председател доц. д-р инж. Михаил Александров Михайлов и
"Информационни системи" (ИС) с председател доц. д-р инж. Жанета Николова Савова-Ташева. [1],[2]

ОбучаемиРедактиране

Катедра "ОУТП за КИС" извършва обучение на:
· курсанти и студенти в ОКС “бакалавър” и “магистър“ по граждански специалности “Комуникационна техника и технологии”, “Компютърни системи и технологии”, “Компютърни системи за проектиране” и “Административна и информационна сигурност”;
· специализанти в курсове по направление “Комуникационна и компютърна техника”;
· докторанти по научни направления: 02.07.03 „Радиолокация и радионавигация“ и 02.07.20 „Комуникационни мрежи и системи“.

Основни задачиРедактиране

1. Насочване на усилията на академичния състав на катедрата към цялостно изпълнение на изискванията на квалификационните характеристики и учебните планове.
2. Насочване на научната работа към усъвършенстване на технологиите на обучение, изследване на ефективността и подобряване на качествените параметри на въоръжението и техниката, разработка на тренажорни комплекси и симулатори.
3. Усъвършенстване на командно-организаторската работа за изграждането на курсантите и специализантите като квалифицирани военни специалисти.

Мероприятия по подготовка на курсанти и студентиРедактиране

· Провеждане на занятията съгласно семестриалните разписания.
· Консултации, тестов контрол и задания за самостоятелна работа по тематичната подготовка на курсантите и студентите при провеждане на практически занятия, аудиторни упражнения и курсови проекти.
· Възможност за обучение в чуждестранни военни училища.
· Възможност за обучение по европейски програми за обмен.
· Осигуряване на възможност на обучаемите за избор на дисциплини, учебни форми на самостоятелна работа, индивидуални срокове и програми за обучение.
· Създаване на условия за реализиране на възможност за обучение по втора специалност и продължаващо обучение.
· Осигуряване на мобилност на обучаемите, основана на взаимно признаване на отделни периоди на обучение като част от учебния план по специалността и образователно-квалификационната степен като цяло.

Преподавани дисциплиниРедактиране

Състав на катедратаРедактиране

По списък академичният състав е 10 души, от които 4 офицери и 6 цивилни служители.
По научно звание в състава на катедрата има 1 професор, 4 доценти, 1 главен асистент – доктор и 3 асистенти.

Звание, име,
презиме, фамилия
Длъжност Електронна поща Преподавани дисциплини
1 Полк. инж. доц. д-р Росен Атанасов Богданов доцент;
началник на катедра
rab61@abv.bg ПД, ИЦУ, УСКС, БМ, ОКС
2 Доц. д-р инж. Михаил Александров Михайлов доцент; председател на методическо направление КС m_a_mihaylov@abv.bg РАМТ, ООК, ЕМС, РКТ, КТ
3 Доц. д-р инж. Жанета
Николова Савова-Ташева
доцент; председател на
методическо направление ИС
zh.tasheva@mail.bg ПЕ, ПС, ПС++, БМ, КрКИС
4 Проф. д.т.н. инж.
Христо Лалев Лалев
професор lalev1953@abv.bg МК
5 Доц. д-р инж. Николай Жечев Кулев доцент nz_kulev@abv.bg КВ, СС, КМКТ, ВС
6 К-н инж. д-р Йосиф Венелинов Йосифов главен асистент josifov02@abv.bg РКТ, УСКС, ОКС, ПП, ВС
7 К-н инж. Линко Георгиев Николов асистент linkonikolov@abv.bg ПД, ЕМС, С4ІSR, КМ, КрКИС, ХСТЗИ, ТКИП
8 Ас. инж. Живко Петров Петров асистент jikopeko@abv.bg ВАТ, ОЦТ, РАМТ, ООК, ЕМС, ПП
9 К-н инж. Дянко Койчев Хубенов асистент d_hubenov@abv.bg РКТ, ЕМУ, ЕМС, КМКТ, УСКС, ПП, ВС
10 Ц. сл. Даниела
Радославова Николаева
старши специалист didka_rados@abv.bg

Телефон за връзка: 054 801 040 / вътр. 54215, 54214, 54209, 54206, 54274.
e-mail: kis@aadcf.nvu.bg

ИзточнициРедактиране