Катедра „Организация и управление на тактическите подразделения за комуникационни и информационни системи“ (НВУ - Шумен)

Катедра „Организация и управление на тактическите подразделения за комуникационни и информационни системи“ (“ОУТП за КИС“) е основно звено на Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“ (А, ПВО и КИС") в град Шумен от Националния военен университет „Васил Левски“.

История на катедрата редактиране

Обучението на военни специалисти с висше образование в областта на комуникационните и информационните системи датира от 1958 г., когато се приемат първите петгодишни випуски по специалността „Свързочни войски“ (СвВ) в Народното военно инженерно свързочно училище (НВИСУ) „Г. Дамянов“ – гр. Силистра, и по специалността „Радиотехнически войски“ (РТВ) в Народното военно артилерийско училище (НВАУ) „Г. Димитров“ – гр. Шумен. През 1972 г. в бившето ВВУАПВО „П. Волов“ – гр. Шумен, се създава катедра „Военна кибернетика“, която в периода 1972 – 1986 г. подготвя ежегодно випуск от 10 – 15 офицери, които получават назначения в изчислителните центрове на армиите и на Министерството на отбраната (МО). През 1986 г. катедра „Военна кибернетика“ се преобразува в катедра „Автоматизация управлението на войските“ (АУВ) с 3 предметно-методически комисии – „Изчислителна техника“, „Информатика“ и „Автоматика“. Полагат се основите на подготовката на хардуерни и софтуерни специалисти за военните информационни системи (ВИС) на БА.

Катедра „ОУТП за КИС“ е наследник на богатите традиции на бившите ВВОВУ „В. Левски“ – гр. В. Търново, и ВВУАПВО „П. Волов“ в областта на подготовката на специалисти за комуникационните и информационните системи на Българската армия. Катедрата е създадена на 01.09.2002 г. в състава на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“ на основание на Решение на НС на РБ от 14.06.2002 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 62 от 25.06.2002 г. Тя включва част от научния потенциал на бившите катедри „Радиолокация“ и „Радиотехнически войски“, а после и преподаватели, завършили специализациите „Военни комуникационни системи“ и „Военни информационни системи“
За първи началник на катедрата е избран полк. инж. доц. д-р Борислав Йорданов Беджев, който ръководи катедрата до 2007 г. От 2007 до 2008 г. длъжността се изпълнява от полк. инж. доц. д-р Михаил Александров Михайлов. През 2008 г. за началник на катедрата е избран подп. инж. доц. д-р Огнян Момчилов Фетфов, който напуска през 2011 г. От 2011 г. началник на катедрата е отново полк. инж. доц. д-р Михаил Александров Михайлов, а от месец април 2013 г. за началник на катедрата е избран подп. инж. доц. д-р Росен Атанасов Богданов.
В катедрата са създадени 2 методически направления:
„Комуникационни системи“ (КС) с председател доц. д-р инж. Михаил Александров Михайлов и
„Информационни системи“ (ИС) с председател доц. д.н. инж. Жанета Николова Савова. [1][2]

От 2016 г. катедрата е преименувана на „Комуникационни мрежи и системи“.

Обучаеми редактиране

Катедра „ОУТП за КИС“ извършва обучение на:
· курсанти и студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ по граждански специалности „Комуникационна техника и технологии“, „Компютърни системи и технологии“, „Компютърни системи за проектиране“ и „Административна и информационна сигурност“;
· специализанти в курсове по направление „Комуникационна и компютърна техника“;
· докторанти по научни направления: 02.07.03 „Радиолокация и радионавигация“ и 02.07.20 „Комуникационни мрежи и системи“.

Основни задачи редактиране

1. Насочване на усилията на академичния състав на катедрата към цялостно изпълнение на изискванията на квалификационните характеристики и учебните планове.
2. Насочване на научната работа към усъвършенстване на технологиите на обучение, изследване на ефективността и подобряване на качествените параметри на въоръжението и техниката, разработка на тренажорни комплекси и симулатори.
3. Усъвършенстване на командно-организаторската работа за изграждането на курсантите и специализантите като квалифицирани военни специалисти.

Мероприятия по подготовка на курсанти и студенти редактиране

· Провеждане на занятията съгласно семестриалните разписания.
· Консултации, тестов контрол и задания за самостоятелна работа по тематичната подготовка на курсантите и студентите при провеждане на практически занятия, аудиторни упражнения и курсови проекти.
· Възможност за обучение в чуждестранни военни училища.
· Възможност за обучение по европейски програми за обмен.
· Осигуряване на възможност на обучаемите за избор на дисциплини, учебни форми на самостоятелна работа, индивидуални срокове и програми за обучение.
· Създаване на условия за реализиране на възможност за обучение по втора специалност и продължаващо обучение.
· Осигуряване на мобилност на обучаемите, основана на взаимно признаване на отделни периоди на обучение като част от учебния план по специалността и образователно-квалификационната степен като цяло.

Преподавани дисциплини редактиране

Състав на катедрата редактиране

По списък академичният състав е 10 души, от които 4 офицери и 6 цивилни служители.
По научно звание в състава на катедрата има 1 професор, 4 доценти, 1 главен асистент – доктор и 3 асистенти.

Звание, име,
презиме, фамилия
Длъжност Електронна поща Преподавани дисциплини
1 Доц. д-р инж. Росен Атанасов Богданов доцент;
началник на катедра
rab61@abv.bg ПД, ИЦУ, УСКС, БМ
2 Доц. д-р инж. Михаил Александров Михайлов доцент; председател на методическо направление КС m_a_mihaylov@abv.bg РАМТ, ООК, ЕМС, ТАУ, КТ
3 Проф. д.т.н. инж. Жанета
Николова Савова
доцент; председател на
методическо направление ИС
zh.tasheva@mail.bg ПЕ, ПС, ПС++, БМ, КрКИС
4 Проф. д.т.н. инж.
Борислав Йорданов Беджев
професор bedzhev@abv.bg ОКС, ОК, МК
5 Доц. д-р инж. Николай Жечев Кулев доцент nz_kulev@abv.bg КВ, СС, НК, ТМСАД
6 М-р инж. д-р Йосиф Венелинов Йосифов главен асистент josifov02@abv.bg РКТ, ППЕ, УСКС, ОКС, ПП, ВС
7 М-р инж. д-р Линко Георгиев Николов главен асистент linkonikolov@abv.bg ПД, С4ІSR, КМ, КрКИС, ХСТЗИ, ТКИП
8 М-р инж. д-р Дянко Койчев Хубенов главен асистент d_hubenov@abv.bg ТЕ, ЕМУ, ЕИ, ЗБУТ, УСКС, ПП, ОКС
9 К-н инж. Мирослав Георгиев Неделчев асистент nedel4ew@abv.bg КМКТ, КК, СК, ИК, С4ІSR, ПС, ТСКД, ПП
10 Ас. инж. Живко Петров Петров асистент jikopeko@abv.bg ВАТ, ОЦТ, РКТ, ИЦУ, ТЗУ, ККА, ООК, ПП
11 Ц. сл. Даниела
Радославова Николаева
старши специалист didka_rados@abv.bg

Телефон за връзка: 054 801 040 / вътр. 54270, 54215, 54272.
e-mail: kis@aadcf.nvu.bg

Източници редактиране