Квантовата химия е направление в химията, което разглежда строежа и свойствата на химичните съединения, реакционната способност, кинетиката и механизма на химичните реакции от гледна точка на квантовата механика. Раздели на квантовата химия са: квантова теория на строежа на молекулите, квантова теория на химическите връзки и междумолекулните взаимодействия, квантова теория на химичните реакции и реакционна способност и др.[1]. Квантовата химия изследва химичните връзки, валентността, електронната структура, спектрографските, електрични и магнитни свойства на молекулите. Квантовата химия описва математически фундаменталното поведение на материята на молекулно ниво: ус­та­но­вява елек­трон­ната струк­ту­ра на мо­ле­ку­лните сис­теми (раз­пре­де­ле­нието на елек­трон­ната плът­но­ст и из­ме­не­нието ѝ във вре­мето), рав­но­вес­ни свой­ст­ва, като гео­мет­ричен строеж, енер­гия на дисо­циа­ция, по­тен­ци­а­ли на йо­ни­за­ция и срод­ст­во към елек­тро­на и др. [2]

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  1. Давтян О. К. Квантовая химия. – М.: Высшая школа, 1962. – 784 с. – стр. 5
  2. КВАНТОВАЯ ХИМИЯ // Большая российская энциклопедия - электронная версия. Архивиран от оригинала на 2022-10-14. Посетен на 14 октомври 2022. (на руски)

Литература

редактиране