Квантовата химия е наука за строежа и физикохимичните свойства на молекули, йони, радикали, комплекси. Тя е основана на представите на квантовата механика. Квантовата химия изследва химичните връзки, валентността, електронната структура, спектрографските, електрични и магнитни свойства на молекулите. Квантовата химия математически описва фундаменталното поведение на материята на молекулно ниво. По принцип е възможно да се опишат всички химически системи използвайки тази теория.