Компютърното зрение (на английски: Computer vision) е термин, с който се означават група изследвания в областта на компютърните науки, насочени към автоматична обработка на изображения от реалния свят, с цел да се извлече и интерпретира визуалната информация в тях. Като научна дисциплина, компютърното зрение разглежда теорията зад изображенията, използвайки информация, получена механично. В областта на технологиите, компютърно зрение обикновено се отнася до процеса на интегриране на автоматизирания анализ на изображенията с други методи и технологии, например при проектиране на роботи и други индустриални приложения.

Компютърно зрение за броене на хора на публични места.

Данните от едно изображение могат да бъдат под различна форма, като например видео клипове, изгледи от множество камери, или многомерни данни от медицински скенер.

Вижте също редактиране