Комутативни договори

Комутативни са вид сделки, предоставящи имотна облага, при които страните по тях знаят още при договарянето точно какво ще получат при упражняването на правата си и какво дължат при изпълнението на задълженията си. По правило уредените договори на Гражданското право имат комутативен характер, като реалните договори са задължително комутативни – заемът за потребление, заемът за послужване, влогът и др. При двустранните комутативни сделки се прилага принципът за еквивалентност на престациите, чието нарушение може да е основание за искане на унищожаване на сделката (например сключването на договор поради крайна нужда при явно неизгодни условия – чл. 33 от Закона за задълженията и договорите).

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  • „Гражданско право – Обща част“, Мария Павлова, Софи-Р, 2002 г.
  • „Облигационно право – Общо учение за облигационното отношение“, Александър Кожухаров (нова редакция и допълнения на Петко Попов), ЮРИСПРЕС и Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2002 г.
  • „Облигационно право – помагало“, Методи Марков, Сиби, 2010 г.