Конституция на Северна Македония

Конституцията на Северна Македония е най-висшият правен акт в Северна Македония.

Приета е на 17 ноември 1991 година. Има 19 поправки:

 • през 1992 (1 и 2 поправка),
 • през 1998 (3 поправка) и
 • през 2001 (от 4 до 19 поправка).

Конституцията е съставена от преамбюл и членове. Членовете на Конституцията се разделени в няколко глави:

 1. Основни разпоредби
 2. Основни свободи и права на човекът и гражданина
 3. Организация на държавната власт
 4. Конституционен съд на Северна Македония
 5. Местно самоуправление
 6. Международни отношения
 7. Отбрана, военно и извънредно положение
 8. Изменения на конституцията
 9. Преходни и заключителни разпоредби

Основни заложби на конституционния порядък редактиране

В член 8, статия 1 от Конституцията са дефинирани основните вредности на конституционния порядък на Северна Македония:

 • основни свободи и права на човека и гражанина признати в международното право и утвърдени с Конституцията;
 • свободно изразяване на националната принадлежност. Правна застъпеност на гражданите, независимо от тяхната принадлежност в органите на държавната власт и другите обществени институции на всички нива;
 • владеене на правото;
 • рaзделение на държавната власт на законодателна, изпълнителна и съдебна;
 • политически плурализъм и свободни преки и демократични избори;
 • правна защита на собствеността;
 • свобода на пазара и предприемачеството;
 • хуманизъм, социалната справедливост и солидарност;
 • местно самоуправление;
 • защита и подобряване на жизнената и околната среда
 • спазване на общоприетите норми на международното право.

Външни препратки редактиране