Концентрация на разтвор

(пренасочване от Концентрация)

(Виж и състав на смес)

В химията концентрацията най-общо е мярка за количеството вещество в единица обем от разтвора.

За да се концентрира един разтвор, трябва да се добави повече от разтвореното вещество или да се намали количеството на разтворителя. За да се разреди, е нужно да се увеличи количеството на разредителя и да се намали количеството на разтвореното вещество.

Чашите с червен оцветител демонстрират количествените промени в концентрацията. Разтворите вляво са по-разредени, а тези вдясно – по-концентрирани.

Освен ако две субстанции са напълно податливи на смесване, съществува концентрация, при която не може да се добави повече разтворимо вещество. При това условие разтворът се нарича наситен. Точката на наситеност зависи от няколко фактора: температура, налягане и химичните свойства на разтворителя и разтвора.

Изразяването на концентрацията може да бъде масово или обемно. Обемната концентрация (обикновено се бележи с v/v)е съдържанието на разтворено вещество, изразено в обемни единици (най-често милилитър или микролитър) в единица обем. Използва се при разтвори на течност в течност, напр. разтвор на етилов алкохол във вода. При масовата концентрация (бележи се с w/w) концентрацията отразява масата на разтвореното вещество (най-често в грамове или милиграми) към единица маса на разредителя/пълнителя. Има и вариант за отразяване масата на разтвореното вещество, изразена в грамове или милиграми в единица обем, най-често литър. Бележи се с w/v. Когато се казва процентна концентрация, в повечето случаи се имат предвид грамовете разтворено вещество в 100 грама разтвор, но може да бъде обемна концентрация, т.е. милилитрите разтворено вещество в 100 милилитра разтвор.

Моларната концентрация представлява количеството вещество, изразено в молове в един литър. Дименсията е mol/l или производната mmol/ml. Нормална концентрация или нормалност е броят на грам-еквивалентите на разтвореното вещество в един литър. Когато се посочва дадена концентрация, би трябвало да се посочи при какви условия е измерена – температура, налягане. Ако изрично не е указано нещо друго, се приемат стандартни условия – 0 °C и 101 325 Ра или нормални условия – 20 °C и 101 325 Ра. За практически цели почти няма разлика между двете.

Промилът е начин за изразяване на концентрация като отношение на частите разтворено вещество към 1000 части разтвор. Бележи се с ‰.

Части на милион или ppm (parts per milion) е отношение на частите разтворено вещество към 1 000 000 части разтвор.

Части на милиард или ppb (parts per bilion) е отношение на частите разтворено вещество към 1 000 000 000 части разтвор.

Когато се използват горните единици, коректно е да се посочва в какви части е съотношението – дали е маса към маса, обем към обем или маса към обем.