Корабостроителен факултет (Технически университет-Варна)

Корабостроителният факултет е основно звено на Техническия университет във Варна.

Корабостроителен факултет
Основаване 1974
Вид държавен
Декан Доц. д-р инж. Илия Хаджидимов
Преподаватели ~60
Студенти ~800
Местоположение Варна, България
Сайт www.tu-varna.bg
Varna location map.png
Разположение във Варна

Техническата насоченост на факултета е единствена в България. Той е сред първите структури в състава на ВМЕИ, Варна.

ИсторияРедактиране

Корабостроителният факултет е създаден през 1962 г. Наследява традициите в областта на корабостроенето и морското инженерство от Техническия факултет на Държавния университет, Варна. От 1963 до 1968 година, съществува катедра „Корабостроене“,с ръководител – инж. Лазар Иванов Коларов. Обособяването му като самостоятелен факултет става през 1974 г. Създават се катедри по корабостроене, механизация на кораби и инсталации. През 2005 г. се въвежда обучение и на английски език поради нарастващия интерес от страна на чуждестранни кандидат-студенти в областта на корабостроенето и корабните механизми. Занятията на факултета се провеждат в сградата с Ректората на Университета и в учебно-производствената база.

Декани на факултетаРедактиране

 • доц. д-р инж. Б. Желев
 • проф. д.т.н. инж. Замфир Александров (1974 – 1979)
 • доц. д-р инж. Стоян Стоянов (1979 – 1985)
 • ст.н.с. инж. Петър Богранов (1985 – 1986)
 • доц. д-р инж. Любен Иванов (1986 – 1991)
 • проф. д.т.н. инж. Петър Колев (1991 – 1999)
 • доц. д-р инж. Иван Иванов (1999 – 2007)
 • доц. д-р инж. Никола Петров (2007 – 2011)
 • доц. д-р инж. Пламен Дичев (2011)

СтруктураРедактиране

Катедра „Корабостроене“Редактиране

Катедрата е сред основополагащите катедри в института. Този профил е основен още в структурата на Техническия факултет към Държавния университет. През 1974 г. катедрата става самостоятелна към Корабостроителния факултет.

Ръководители на катедратаРедактиране

 • проф. Aлексей Васильев (1968 – 1970)
 • доц. Любен Иваном (1970 – 1978)
 • доц. Замфир Александров (1978 – 1979)
 • доц. Господин Стоилов (1979 – 1984)
 • проф. Петър Колев (1990 – 1991)
 • доц. Николай Трънулов (1991 – 1994)
 • доц. Никола Петров (1994 – 1995)
 • доц. Иван Иванов (1995 – 1999)
 • доц. Петър Колев (1999 – 2003)
 • доц. Харалан Хараланов (2004 – 2015)

Катедра „Корабни машини и механизми“Редактиране

Катедрата е създадена през 1965 година като катедра Топлотехника. Състав на катедрата през учебната (1965 – 1966 г. : доц. Б. Желев, доц. М. Опрев, ас. М. Господинова, ас. Р. Йосифов, ас. Ст. Каменова, ас. Ив. Дановски, преп. М. Хаджийски, ас. В. Сотирова, преп. Р. Боева, хон. доц. Хр. Христов За 55 години са се дипломирали 1692 инженери. За полагане на основите на катедрата, са съдействали преподавателите от ВВМУ:проф. дтн. инж. Емил Станчев, доц. инж. Атанас Вълчев, ст. преп. инж. Христо Христов, ст. преп. инж. Владислав Бошнаков, ст. преп. инж. Неделчо Великов и от чуждестранни ВУЗ-ове:проф. дтн. инж. Курзон – ЛКИ, СССР, проф. дтн. инж. Маслов – ЛКИ, СССР, проф. дтн. инж. Ж. Добрев – Ун. Росток, ГДР, проф. дтн. инж. Зидшлаг – Ун. Росток, ГДР, доц. Тодорцев – ОИМФ, СССР. Проф. Курзон Григориевич поставя основите на дипломното проектиране в специалност КММ. През 1973 г. катедра Топлотехника се преименува в катедра Корабни енергетични машини и механизми (КЕММ), а през 1990 г – в катедра Корабни машини и механизми (КММ).

Ръководители на катедратаРедактиране

 • доц. Борис Желев
 • проф. Румен Йосифов
 • доц. Христо Драганчев
 • доц. Емил Славчев
 • доц. Николай Лазаровски
 • доц. Ирина Костова
 • доц. д-р инж. Христо Пировски

Катедра „Топлотехника“Редактиране

Катедра Топлотехника е създадена през 1998. Обучението се провежда в области свързани с топлотехниката и механика на флуидите.

Катедра „Техническа механика“Редактиране

Катедрата е създадена през 1962 година. Първите хонорувани преподаватели в катедрата са проф. Иван Кисьов (ВМЕИ – София) и от проф. Марко Тодоров (ВИМЕСС – Русе). През десетилетията катедрата дава знания в областите на техническата механика. Тази материя е основна и най-важна в множество дисциплини в областта на машиностроенето, приборостроенето, електроенергетиката, корабните механизми и други.

Ръководители на катедратаРедактиране

 • проф. Марко Тодоров (1962 – 1965)
 • ст. преп. Ганчо Узунов (1965 – 1968)
 • проф. Емил Станчев (1968 – 1974)
 • доц. Петър Драгулев (1974 – 1994)
 • проф. Върбан Милков (1994 – 1999)
 • проф. Замфир Александров (1999 – 2007)
 • проф. Върбан Милков (2007 –)

Катедра „Физическо възпитание и спорт“Редактиране

Създадена е през 1963. В периода 1989 – 1991, катедрата е с най-голям брой преподаватели в Технически университет Варна с 21 щатни преподаватели.

Ръководители на катедратаРедактиране

 • ас. д-р Красимир Димитров Йорданов

Научни приносиРедактиране

 • Научноизследователска дейност в областта на топлоенергетичното оборудване от стационарната и транспортна енергетика
 • Научноизследователска дейност в областта на пропулсивните системи
 • Научноизследователска дейност в областта на флуидната механика: аеротермодинамика, турбулентност, многофазни течения и др.
 • Научноизследователска дейност в областта на оползотворяване на отпадната топлина и ВЕИ
 • Динамика на корабните машини, Николай Димитров Минчев, Под научното ръководство на Емил Стоянов Станчев, София, Воениздат, 1983
 • Емил Стоянов Станчев „Динамика на машинен агрегат с отчитане еластичността на връзката между силовата и работната машина“
 • EFFECTS OF FIBRIN ON THE KINETIC PARAMETERS OF NEUTROPHIL LEUCOCYTE ELESTASE, PLAS­MIN AND MINIPLASMIN INACTIVATION BY PLASMA PROTEASE INHIBITORS Trends in Homeostasis, pp. 67¸74, Akademiai Kiado, Budapest, Hungary, 1995
 • Тенекеджиев, К. ТЕХНИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА НА СЛОЖНИ ЕНЕРГЕТИЧНИ ОБЕКТИ ЧРЕЗ СТАТИСТИЧЕСКО РАЗ­ПОЗНАВАНЕ НА ОБРАЗИ България, 1994

ИзточнициРедактиране

 • Михаил Бояджиев, ПРЕДИ ВСИЧКО ЧОВЕК Kапитан I ранг проф. д.т.н. з.д.н. инж. ЕМИЛ СТОЯНОВ СТАНЧЕВ Сборник публикации, спомени, документи и снимки
 • 55 години СПЕЦИАЛНОСТ КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ В ТУ – ВАРНА Корабни машини и механизми Ирина КОСТОВА, Христо ДРАГАНЧЕВ
 • Страница на факултета