Корабостроителен факултет (Технически университет-Варна)

Корабостроителният факултет е основно звено на Техническия университет във Варна.

Корабостроителен факултет
Основаване 1974
Вид държавен
Ректор Доц. д-р инж. Илия Хаджидимов
Преподаватели ~60
Студенти ~800
Местоположение Варна, България
Сайт www.tu-varna.bg
Varna location map.png
Разположение във Варна

Техническата насоченост на факултета е единствена в България. Той е сред първите структури в състава на ВМЕИ, Варна.

ИсторияРедактиране

Корабостроителният факултет е създаден през 1962 г. Наследява традициите в областта на корабостроенето и морското инженерство от Техническия факултет на Държавния университет, Варна. От 1963-та до 1968-ма година,съществува катедра"Корабостроене",с ръководител - инж. Лазар Иванов Коларов.Обособяването му като самостоятелен факултет става през 1974 г. Създават се катедри по корабостроене, механизация на кораби и инсталации. През 2005 г. се въвежда обучение и на английски език поради нарастващия интерес от страна на чуждестранни кандидат-студенти в областта на корабостроенето и корабните механизми. Занятията на факултета се провеждат в сградата с Ректората на Университета и в учебно-производствената база.

Декани на факултетаРедактиране

 • доц. д-р инж. Б. Желев
 • проф. д.т.н. инж. Замфир Александров (1974-1979)
 • доц. д-р инж. Стоян Стоянов (1979-1985)
 • ст.н.с. инж. Петър Богранов (1985-1986)
 • доц. д-р инж. Любен Иванов (1986-1991)
 • проф. д.т.н. инж. Петър Колев (1991-1999)
 • доц. д-р инж. Иван Иванов (1999-2007)
 • доц. д-р инж. Никола Петров (2007-2011)
 • доц. д-р инж. Пламен Дичев (2011)

СтруктураРедактиране

катедра „Корабостроене“Редактиране

Катедрата е сред основополагащите катедри в института. Този профил е основен още в структурата на Техническия факултет към Държавния университет. През 1974 г. катедрата става самостоятелна към Корабостроителния факултет.

ръководители на катедратаРедактиране

 • проф. Aлексей Васильев (1968-1970)
 • доц. Любен Иваном (1970-1978)
 • доц. Замфир Александров (1978-1979)
 • доц. Господин Стоилов (1979-1984)
 • проф. Петър Колев (1990-1991)
 • доц. Николай Трънулов (1991-1994)
 • доц. Никола Петров (1994-1995)
 • доц. Иван Иванов (1995-1999)
 • доц. Петър Колев (1999-2003)
 • доц. Харалан Хараланов (2004-2015)

катедра „Корабни машини и механизми“Редактиране

Катедрата е създадена през 1963та година. За 55 години са се дипломирали 1692 инженери. За полагане на основите на катедрата,са съдействали преподавателите от ВВМУ:проф. дтн. инж. Емил Станчев доц. инж. Атанас Вълчев,ст. преп. инж. Христо Христов,ст. преп. инж. Владислав Бошнаков,ст. преп. инж. Неделчо Великов и от чуждестранни ВУЗ-ове:проф. дтн. инж. Курзон – ЛКИ, СССР,проф. дтн. инж. Маслов – ЛКИ, СССР,проф. дтн. инж. Добрев – Ун. Росток, ГДР,проф. дтн. инж. Зидшлаг – Ун. Росток, ГДР,доц. Тодорцев – ОИМФ, СССР. Проф.Курзон Григориевич поставя основите на дипломното проектиране в КЕММ,по-късно КММ..

ръководители на катедратаРедактиране

 • доц. Борис Желев
 • проф. Румен Йосифов
 • доц. Христо Драганчев
 • доц. Емил Славчев
 • доц. Николай Лазаровски
 • доц. Ирина Костова
 • доц. д-р инж. Николай Ангелов

катедра „Топлотехника“Редактиране

Катедра Топлотехника е създадена през 1998.Обучението се провежда във области свързани с топлотехниката и механика на флуидите.

катедра „Техническа механика“Редактиране

Катедрата е създадена през 1962 година.Първите хоноровани преподаватели в катедрата са проф. Иван Кисьов(ВМЕИ – София) и от проф. Марко Тодоров(ВИМЕСС – Русе).През десетилетията катедрата дава знания в областите на техническата механика.Тази материя е основна и най-важна в множество дисциплини в областта на машиностроенето, приборостроенето, електроенергетиката, корабните механизми и други.

ръководители на катедратаРедактиране

 • проф. Марко Тодоров(1962-1965)
 • ст. преп. Ганчо Узунов(1965-1968)
 • проф. Емил Станчев(1968-1974)
 • доц. Петър Драгулев(1974-1994)
 • проф. Върбан Милков(1994-1999)
 • проф. Замфир Александров (1999-2007)
 • проф. Върбан Милков(2007-)

Катедра “Физическо възпитание и спорт”Редактиране

Създадена е през 1963.В периода 1989 - 1991, катедрата е с най-голям брой преподаватели в Технически университет Варна с 21 щатни преподаватели.

ръководители на катедратаРедактиране

 • ас. д-р Красимир Димитров Йорданов

Научни приносиРедактиране

 • Научно-изследователска дейност в областта на топлоенергетичното

оборудване от стационарната и транспортна енергетика

 • Научно-изследователска дейност в областта на пропулсивните системи
 • Научно-изследователска дейност в областта на флуидната механика:

аеротермодинамика, турбулентност, многофазни течения и др.

 • Научно-изследователска дейност в областта на оползотворяване на

отпадната топлина и ВЕИ

 • Динамика на корабните машини, Николай Димитров Минчев, Под научното ръководство на Емил Стоянов Станчев, София, Воениздат, 1983
 • Емил Стоянов Станчев „Динамика на машинен агрегат с отчитане еластичността на връзката между силовата и

работната машина“

 • EFFECTS OF FIBRIN ON THE KINETIC PARAMETERS OF NEUTROPHIL LEUCOCYTE ELESTASE, PLAS­MIN AND MINIPLASMIN INACTIVATION BY PLASMA PROTEASE INHIBITORS

Trends in Homeostasis, pp. 67¸74, Akademiai Kiado, Budapest, Hungary, 1995

 • Тенекеджиев, К. ТЕХНИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА НА СЛОЖНИ ЕНЕРГЕТИЧНИ ОБЕКТИ ЧРЕЗ СТАТИСТИЧЕСКО РАЗ­ПОЗНАВАНЕ НА ОБРАЗИ България, 1994

ИзточнициРедактиране

 • Михаил Бояджиев ПРЕДИ ВСИЧКО ЧОВЕК Kапитан I ранг проф. д.т.н. з.д.н. инж. ЕМИЛ СТОЯНОВ СТАНЧЕВ Сборник публикации, спомени,документи и снимки
 • 55 години СПЕЦИАЛНОСТ КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ В ТУ – ВАРНА Корабни машини и

механизми Ирина КОСТОВА, Христо ДРАГАНЧЕВ