Кръговрат на водата

Водният кръговрат е непрекъснат процес на преминаване на природните води в геосферите и техните фазови преходи (трансформация на състояния). Той има цикличен характер и в него участват всички води от хидросферата. Съществуват два кръговрата – хидроложки и хидрогеоложки. Движещите сили на хидроложкия кръговрат на водата са слънчевата енергия и земната гравитация. Слънчевата радиация обуславя снеготопенето, снегонатрупването, изпарението, а земната гравитация – валежите, движението на повърхностните и подземни води. При геоложкия воден кръговрат движещи сили са тектонските процеси, магматизъм, метаморфизъм, седиментация.

Диаграма на водния цикъл
Схема на водния кръговрат

При хидроложкия кръговрат се разграничават два подкръговрата на водата – малък или вътрешноконтинентален воден кръговрат и голям воден кръговрат. Големият воден кръговрат се осъществява изцяло над Световния океан, докато вътрешноконтиненталният се осъществява на сушевата земна повърхност. Връзката между тях се осъществява чрез преноса на въздушни маси и речния отток.

За начало на големия воден кръговрат се счита изпарението на водни пари от водните басейни. Изпаряват се 448 000 km3 вода. Следващият етап е кондензацията им в атмосферата. Част от водните пари (412 000 km3) падат върху земната повърхност под формата на валеж, а останалите 36 000 km3 се пренасят над сушата под формата на водни пари.

В малкия воден кръговрат се изпарява вода от водните басейните на сушата (72 000 km3). Тя също кондензира и след това, заедно с пренесените водни пари, пада под формата на валеж. Част от този валеж се инфилтрира в почвата и чрез речния отток се влива в океаните и моретата.

Човекът непрекъснато се намесва в кръговрата на природата и играе важна роля за неговото образуване и съществуване. Индустриалните предприятия участват в затоплянето на въздуха и изпаряването на водата. Някои от дейностите на човека нарушават кръговрата на водата. Много често те са причината за замърсяването ѝ. Предприятията изхвърлят боклуци и вредни вещества във водните басейни. От домакинствата се изхвърлят отпадни води. Каналните води са причина за измирането на растителния и животинския свят в моретата и океаните. Изсичането на горите води до по-малко изпарения и засушаване на районите. Тогава в подпочвените води навлиза по-малко вода и това води до намаляването им. Моретата се замърсяват от изхвърлените в тях отпадни води или нефт и други опасни и вредни вещества. Част от водата от повърхността на водните басейни и почвата се изпарява непрекъснато под въздействието на слънчевите лъчи.