Кръстосването (в най-широк смисъл) представлява полово размножаване, при което се съединяват гаметите на два генетично различни родителя. При растенията е прието (макар и без особени биологични основания) кръстосването между индивиди от различни видове да се нарича хибридизация, а това между индивиди от един и същи вид – кръстосване. Изкуственото кръстосване е възникнало като част от селекционната дейност, целяща да получи желани генотипове при растения и/или животни, комбинирайки качествата на родителите.

Мендел въвежда термините „монохибридно“ и „полихибридно“ кръстосване (на английски monofactorial и polyfactorial crossing), което е практическо название, показващо колко признака се отчитат при кръстосването. При монохибридното кръстосване, например, се отчита само един признак (в случая с Мендел, или баграта на семената при граха, или баграта на цветовете). При хомозиготни родители (т.е. наследствено „чисти“) в първото поколение (F1) доминира признакът на единия родител, при това без значение от кой пол е (т.е., кой индивид се използва за бащин и кой за майчин). За по-подробно обяснение вж. „Закони на Мендел“.

Монохибридно кръстосване

Грегор Мендел кръстосал, грах сорт с червени цветове с грах сорт с бели. В първо хибридно поколение, той получил само растения с червени цветове. Кръстосване, при което се унаследява една двойка алтернативни белези се нарича монохибридно. Мендел направил кръстоска с 22 сорта грах, които били налседствено чисти форми. Това са форми, който при кръстосване или оплождане дават себеподобни индивиди. Той извършил реципрочно кръстосване. Кръстосване при, което единият индивид се приема за женски, а другият за мъжки, а след това се извърши обратното белезите на мъжкия се припишат на женската, а белезите на женската на мъжкия индивид. И в двата случая той получил в F1 само индивиди с червен цвят. Проявил се само червеният цвят. Мендел нарекъл гена, който определя алела за червен цвят доминантен от (dominos) господстващ, главен. Той оставил растенията от F1 (първо хибридно поколение да се самоопрашат. Така в F2 се получило разпадане 3:1 т.е. на всеки 3 растения с червени цветове се срещало по едно растение с бял цвят. Появил се и втория белег, който той нарекъл рецесивен или отстъпващ. Така Мендел открил една от най-важните особености на наследствеността нейната диксретност, т.е. че един белег може да се прояви или да не се прояви в зависимост от условията.