Кубично уравнение в математиката е уравнение от трета степен от вида

Графика на кубична функция , която има 3 реални корена (в местата на пресичане на абсцисата, т.е. където у = 0). Съществуват 2 критични точки (с нулев наклон)
Уравнението има един реален и два комплексни корена.

където a, b, c и d са параметри и

В комплексната равнина кубичното уравнение може да има до 3 различни решения.

Кубичното уравнение от общ вид може да се приведе в каноничен вид чрез заместване на променливата което го привежда към:

където

За решаване на уравние от такъв тип са използва формула на Кардано.