Отваря главното меню

Латински съкращения

Уикимедия списък

Най-често използвани съкращенияРедактиране

 • ca (circa) – "около (приблизително)".
 • C.V. или CV (curriculum vitae) – "пътят в живота" – документ, описващ в кратък вид работен опит, образование и квалификация.
 • D G или DEI GRA (Dei gratia) – "по Божията милост" – изразът е изписан върху всички Британски монети.
 • et al. (et alii) – "и други" или "и сътрудници".
 • etc. (et cetera) (по-стари съкращения са &c. и &/c.) – "и други", "и други неща", "и останалите".
 • fl. или flor. (floruit) – "период на разцвет (на изкуство, култура, личност и др.)".
 • F D или FID DEF (fidei defensor) – "защитник на вярата" – част от титлата на монарх, надпис, изписан на всички Британски монети.
 • ibid. (ibidem) – "на същото място", "пак там" (в книга или др.)" – израз, използван в цитати.
 • id. (idem) - "същият (човек)" - изразът се използва за избягване на повторение на името на автор в цитати, библиографии и др. Ако се цитира автор, който е от женски пол, се използва съответната форма в женски род: ead. (eadem) – "същата (жена)" (eadem се произнася с ударение на първото e-).
 • i.e. (id est) – "т.е." или "с други думи".
 • n.b. (nota bene) – "добре да се отбележи" – изразът се използва като начало на бележка.Изплозва се като "забележи" (NB)
 • p. (pagina), p.p. (paginae) - използва се при обозначение на страници при цитат от книги на езици, чиято азбука е латиницата
 • p.a. (per annum) – "годишно", "всяка година".
 • PRN (pro re nata) – "както е нужно" – израз, използван с прилагането на дадено лекарство или лечение.
 • P.S. (post scriptum) – "след написаното" – използва се за индикация началото на текст, добавен след подписа (в писмо, др.).
 • Q.D. (quaque die) – "всеки ден" – използва се в описание на режима на прием на лекарства.
 • Q.E.D. (quod erat demonstrandum) – "което трябваше да бъде демонстрирано" – използва се в края на тескт, описващ математическо доказателство.
 • REG (regina) – "кралица" – част от титлата на монарх; надпис на всички Британски монети, издадени по времето, когато монархът е била жена. Rex (не е съкращение) – "крал" – се използва, когато монархът е бил мъж.
 • s.o.s. ("si opus sit") – "ако е нужно", "ако случаят налага".
 • viz (videlicet) – "именно", "а именно" (Пример: Някои молекули, а именно тази на водата, притежават собствен диполен момент).

По-рядко използвани съкращенияРедактиране

 • a.U.c. (ab Urbe condita) - "от основаването на Града" - става дума за годината на основаването на Рим 753 пр. Хр. Изразът е използван в Древен Рим за определяне на дати. Също anno Urbis conditae (a.U.c.) – "годината, в която Градът бе основан". Например, 2007 г. сл. Хр. е 2760 г. ab Urbe condita.
 • et seq. (et sequens), et seqq. (et sequentes или et sequentia) – "и следващото" (използва се et seqq. за "следващите").
 • h.m. (huius mensis) – "този месец"(виж също inst., prox. и ult.).
 • inst. (instante mense) – "този месец" (виж също prox. и ult.).
 • N.N. (nomen nescio) – "Не знам името", "неназован", "неизвестен".
 • O.D. (oculus dexter) – "дясното око" – изразът е използван в рецепти за корекция на зрение.
 • O.S. (oculus sinister) – "лявото око" – изразът е използван в рецепти за корекция на зрение.
 • op. cit. (opere citato) – "във вече цитираната работа". – използва като препратка към последно цитираната в текста работа.
 • prox. (proximo mense) – "следващия месец" (виж също inst. и ult.).
 • ult. (ultimo mense) – "последния месец" (виж също inst. и prox.).
 • v.c. (verbi causa) – "например" (виж също e.c. / exempli causa)

Вижте същоРедактиране