Линейна независимост

Линейна независимост е термин от алгебрата, който изразява вътрешната зависимост на множество вектори.

Нека е векторно пространство над полето . Множеството вектори се нарича линейнонезависимо, когато всяко негово крайно подмножество е линейнонезависимо.

Едно крайно множество от вектори от се нарича линейнонезависимо, когато единственото възможно представяне на нулевия вектор като линейна комбинация

е когато всички коефициенти са равни на нула.

Ако нулевият вектор може да бъде изразен и по нетривиален начин (с коефициенти различни от нула), векторите се наричат линейнозависими.

Литература редактиране

Енциклопедични статии: