Вижте пояснителната страница за други значения на Медиана.

Медианата (Ме) в математическата статистика е неалгебрична, позиционна средна величина, която приема онази числова стойност от значенията на признака, която притежава единицата, намираща се в средата на предварително ранжиран статистически ред. Медианата разполовява статистическия ред, респективно съвкупността, поради което още се нарича централна средна величина.

Медианата още се дефинира като втори квартил.

При негрупирани данни и при дискретни разпределения, ако броят на случаите в реда е нечетно число, т.е. , то медианата е равна на -вото значение; ако броят на случаите в реда е четно число, то медианата ще бъде полусума от значенията на двата централни елемента в реда. При групирани данни, представени в интервални редове, изчисляването на медиана става чрез използването на специфична формула:

,
където:
– брой на наблюдаваните случаи;
– начало на медианния интервал;
– кумулативна честота в предмедианната група;
– ширина на медианния интервал;
- абсолютна честота в мединанната група.

Библиография редактиране

  • Математически енциклопедичен речник, В. Гелерт, Х. Кестнер, З. Нойбер, „Наука и изкуство“, С., 1983
  • Статистика за икономисти, Д.Младенов, Георги Мишев, Стоян Цветков, „Стопанство“, С., 1998, ISBN 954-494-314-5