Международен съюз за защита на природата

Международният съюз за защита на природата и природните ресурси (International Union for Conservation of Nature, IUCN) е международна природозащитна организация, която се грижи за опазването на природните ресурси. Основана е през 1948 г. и централата ѝ се намира в Гланд, Швейцария. Обединява 83 държави-членки, 108 правителствени агенции, 766 неправителствени организации и десетки хиляди експерти и учени от цял свят. Основната цел на този съюз е да поощрява и подпомага обществата по света при опазването на целостта и разнообразието в природата и да гарантира, че всяка употреба на природни блага е справедлива и еко-устойчива. В съюза съществуват различни видове програми, които се координират от Централен секретариат. Той се грижи за представянето на членовете в световните форуми и също така им осигурява стратегии, услуги, научни данни и техническа подкрепа за осъществяване на техните цели.

Сградата на седалището в град Гланд, Швейцария

Комитет по обучение и комуникацияРедактиране

Комитетът е от голямо значение за Международния съюз за защита на природата. Той представлява световна мрежа от експерти по обучение и комуникации в областите – околната среда и устойчивото развитие. Главно се занимава с развиването на програми за изграждането на капацитет в комуникациите в сферата на околната среда.Комитетите са шест и това един от работещите на глобално ниво. Съставен е от доброволци, които подпомагат съюза със своите знания и квалификации при провеждане на политиката му в областта на образованието и комуникациите, както и при ефективното управление и оценка на образователните програми.

Комитет по околна среда, икономика и социална политикаРедактиране

Този комитет допринася за осъществяване на програмата и мисията на съюза чрез работата си основно в пет аспекта:

 • Управление на природни ресурси;
 • Устойчиво съществуване;
 • Околна среда и сигурност;
 • Околна среда, търговия и инвестиции;
 • Тематична работна група за местни жители и общности, равенство и защитени територии.

Той включва интер-дисциплинарна мрежа от професионалисти, които отговарят на въпроси във връзка с екологични, икономически, социални и културни фактори, засягащи проблеми от сферата на естествените ресурси и биологичното разнообразие. Неговата основна цел е да осигурява насоки и подкрепа за ефективни политики и практики за опазване на околната среда и устойчивото развитие.

Комитет по управление на екосистемитеРедактиране

Комитетът цели да свърже науката с обществото и управлението на екосистемите, като по този начин да помогне на Международния съюз за защита на природата. Освен това подпомага Конвенциите по биологично разнообразие, устойчиво развитие и борба с опустиняването, както и Рамсарската конвенция за влажни зони с международно значение.

Той е известен с това че, допринася последните открития в науката свързани с екосистемите, за да бъдат приложими и достъпни за хората, взимащи решения и управляващи природните ресурси.

Комитет по опазване на видоветеРедактиране

Комитетът е съвкупност от знания и доближава 7000 доброволни члена, работещи почти във всяка страна по света. Те са предимно природни изследователи, правителствени власти, ветеринари, специалисти, работещи в зоологически градини, морски биолози, специалисти, участващи в управлението на природозащитни паркове и специалисти по орнитология, бозайна фауна, ихтиология, херпетология, ботаника и ентомология. По-голямата част от тези членове са разпределени в над 120 групи от специалисти, като една част от тях глвано се занимава с определени групи растения и животни, докато другата част с тематичните проблеми.

дейности на комитета:

 • публикува планове за действие, бюлетини и ръководства;
 • организира семинари;
 • съставя Червения списък на IUCN на защитените видове;
 • осигурява технически и научен съвет на правителства, международни договорености по околна среда, консервационни организации;
 • прилага консервационни проекти;
 • набира средства и провежда изследвания.

Това е най-големия комитет, който е и главен източник на информацията от която се нуждаят съюза и членовете му за техническите аспекти на опазване на видовете. Целта му е да съсредоточи усилията на консервационната общност към опазване на видовете, особено видове, застрашени от изчезване или от значение за живота на хората.

Комитетът по опазване на видовете (SSC) издава периодично т.нар. „Червен списък на световнозатрашените видове на IUCN“ (IUCN Red List of Threatened Species), който представлява международно признатата и най-често цитирана Червена книга на световнозастрашените видове.

Червен списък на световно застрашените видове на IUCNРедактиране

Той е основан, за да предвиди относителния риск от изчезване и основната му цел е да открои таксоните застрашени от изчезване на светоно ниво. Освен това, той е основен източник на информация за таксономичната принадлежност и състоянието на застрашеност и разпространение на таксоните, включени в списъка и оценени според критериите и категориите на Червения списък.

Червеният списък на световно застрашените видове на IUCN (известен и като Световната Червена книга) e най-пълната и международно призната инвентаризация на природозащитния статус на животинските и растителни видове. Този списък включва следните основни категории природозащитен статус:

 • Изчезнал (EX/Extinct)
 • Изчезнал в природата (EW/Extinct in the Wild)
 • Критично застрашен (CR/Critically Endangered)
 • Застрашен (EN/Endangered)
 • Уязвим (VU/Vulnerable)
 • Потенциално застрашен (NT/Near Threatened)
 • Незастрашен (LC/Least Concern)
 • Недостатъчно проучен (DD/Data Deficient)

Последните 3 категории в Червения списък от 1994 г. са обединени в общата категория:

 • Малък риск (LR/Lower Risk) с подкатегории:
  • Зависим от опазване (LR/cd – Conservation Dependent)
  • Потенциално застрашен (LR/nt – Near Threatened)
  • Незастрашен (LR/lc – Least Concern)

Световен комитет за защитени територииРедактиране

Целта на комитета е да помогне за създаване и ефективно управление на представителна мрежа от защитени площи, като част от цялостната мисия на съюза.

Външни препраткиРедактиране