Международно публично право

Международното публично право (МПП) е отрасъл на правото, който урежда отношенията между държавите и останалите субекти на международното право.

Източници на МПП

редактиране

Източниците на МПП са посочени в член 38 от Статута на Международния съд. Те са:

  • международните договори, чиито правила важат между страните по тях;
  • международният обичай;
  • общите принципи на правото, признати от цивилизованите народи.

Субсидиарен (допълнителен) източник на МПП са практиката на Международния съд и научни трудове на най-високо квалифицираните международноправници.

Субекти на МПП

редактиране

Класически субектите на МПП са:

  • държавите;
  • международните организации;
  • политически образувания близки до държавите (напр. Свободната територия Триест, създадена с Италианския мирен договор от 1947 г.);
  • територии, администрирани от ООН (напр. Косово).

Особени субекти на МПП са:

  • национални освободителни движения (напр. Организация за освобождение на Палестина);
  • Sui generis (особени) образувания (напр. Светият престол притежава суверенитет и други държавни белези без да е държава);
  • физически лица (напр. военнопрестъпниците могат да носят наказателна отговорност пред международната общност).