Географско положение

(пренасочване от Местоположение)

Географското положение отразява местоположението и отношението на дадена територия или обект спрямо други обекти или части от земната повърхност в 3 аспекта: глобален, регионален и локален.

Има няколко вида географско положение:

  • природно-географско (физикогеографско) положение – положението на даден обект спрямо други обекти (планини, реки, равнини, морета и т.н)

Астрономическото и физикогеографското положение не се променят с времето.

  • икономогеографско (стопанскогеографско) положение – отношението на дадена страна спрямо всички обекти имащи влияние върху икономиката ѝ (пътища, икономически огранизации, природни ресурси, световни пазари). То бива: транспортногеографско, търговскогеографско, туристическо географско положение.
  • политикогеографско (геополитеческо) положение – политическите отношение на страните (към него спада военногеографското положение).

Икономогеографското и политикогеографското положение се променят с времето в зависимост от международните отношения и са тясно свързани.

  • екологогеографско положение – пряко свързано с физикогеографското, икономогеографското и политикогеографското положение. Определя се от характера на природната среда и устройчивостта ѝ на антропогенното въздействие, от посоката на трансграничния пренос на замърсяващи вещества по въздушен и воден път.