Мнозинството е необходим брой гласове, за да се приеме решение в колегиален орган.

Различават се следните видове мнозинства:

  • 1. Единодушие (консенсус) – нито 1 глас „против“, а не (както често се греши) всички „за“. Следователно гласуване „въздържал се“ не осуетява единодушието;
  • 2. Обикновено – повече от 1/2 от присъстващите да са гласували „за“ (винаги има задължителен кворум);
  • 3. Абсолютно – повече от 1/2 от всички да са гласували „за“;
  • 4. Квалифицирано – всяко по-голямо от абсолютното, точно определено в нормативен акт за дейността на колективния орган (обикновено 2/3 от всички членове на органа).