Диференчно частно

(пренасочване от Наклон (математика))

Диференчното частно се дефинира като отношението на изменението на стойността на дадена функция () към съответстващото изменение на променливата. Наклонът m на дадена права се намира по формулата:

Наклон на права в равнина: m = Δy / Δx.
Крива и секуща.

Стойността на диференчното частно е равно на тангенса на ъгъла, който сключва секущата, минаваща през точките и с абсцисата.

Границата на диференчното частно, когато клони към 0 се нарича производна на функцията. Стойността на производната в определена точка е равна на тангенса на ъгъла, който сключва допирателната с абцисата.

Диференчното частно дава количествено описание за нарастването на дадена фунция за определено изменение на променливата.