Етнически групи в КНР

Уикимедия списък
(пренасочване от Националности в КНР)

Това е списък на етническите групи в Китайската народна република.

Официално признати етнически групи в КНРРедактиране

Официално правителството на Китайската народна република признава 56 етнически групи в страната[1]. Властите в специалните административни райони на Хонконг и Макао понякога не правят разлика между различните етнически групи в страната.

 
Етнолингвистична карта на КНР
  1. хан (汉族: Hàn Zú) – 1 207 541 842 (88,76%) (2008)
  2. джуанци (壮族: Zhuàng Zú)
  3. манджури (满族: Mǎn Zú)
  4. хуейци (回族: Huí Zú)
  5. мяо (苗族: Miáo Zú) (хмонги)
  6. уйгури (维吾尔族: Wéiwúěr Zú)
  7. и (彝族: Yí Zú)
  8. тудзя (土家族: Tǔjiā Zú)
  9. монголци (蒙古族: Měnggǔ Zú)
  10. тибетци (藏族: Zàng Zú)
  11. буи (布依族: Bùyī Zú)
  12. дун (侗族: Dòng Zú)
  13. яо (瑶族: Yáo Zú)
  14. корейци (朝鲜族: Cháoxiǎn Zú)
  15. баи (白族: Bái Zú)
  16. хани (哈尼族: Hāní Zú)
  17. ли (黎族: Lí Zú)
  18. казахи (哈萨克族: Hāsàkè Zú)
  19. таи (傣族: Dǎi Zú
  20. шъ (畲族: Shē Zú)
  21. лису (傈僳族: Lìsù Zú)
  22. гълао (仡佬族: Gēlǎo Zú)
  23. лаху (拉祜族: Lāhù Zú)
  24. дунсяни (东乡族: Dōngxiāng Zú)
  25. ва (佤族: Wǎ Zú) (Va)
  26. шуи (水族: Shuǐ Zú)
  27. наси (纳西族: Nàxī Zú)
  28. цян (羌族: Qiāng Zú)
  29. ту (土族: Tǔ Zú)
  30. сибо (锡伯族: Xíbó Zú)
  31. мулао (仫佬族: Mùlǎo Zú)
  32. киргизи (柯尔克孜族: Kēěrkèzī Zú)
  33. даури (达斡尔族: Dáwòěr Zú)
  34. качини (景颇族: Jǐngpō Zú)
  35. салари (撒拉族: Sǎlá Zú)
  36. булани (布朗族: Bùlǎng Zú)
  37. маонан (毛南族: Màonán Zú)
  38. таджики (塔吉克族: Tǎjíkè Zú)
  39. пуми (普米族: Pǔmǐ Zú)
  40. ачани (阿昌族: Āchāng Zú)
  41. ну (怒族: Nù Zú)
  42. евенки (鄂温克族: Èwēnkè Zú)
  43. виетнамци (京族: Jīng Zú)
  44. джино (基诺族: Jīnuò Zú)
  45. палаунги (德昂族: Déáng Zú)
  46. узбеки (乌孜别克族: Wūzībiékè Zú)
  47. руснаци (俄罗斯族: Éluōsī Zú)
  48. югури (裕固族: Yùgù Zú) (жълти уйгури)
  49. бонан (保安族: Bǎoān Zú)
  50. мънба (门巴族: Ménbā Zú)
  51. орочони (鄂伦春族: Èlúnchūn Zú)
  52. дерунги (独龙族: Dúlóng Zú)
  53. татари (塔塔尔族: Tǎtǎěr Zú)
  54. нанайци (赫哲族: Hèzhé Zú)
  55. лоба (珞巴族: Luòbā Zú)
  56. гаошан (高山族: Gāoshān Zú) (общо название на коренното австронезийско население на Тайван)

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране