Обществено мнение е социален и политически термин, обозначаващ съвкупното мнение на обществото по даден въпрос.

Влияе се от медиите и връзките с обществеността. То е важен фактор в демократичните общества, тъй като влияе косвено на управлението.

По същество „мнение“ е философска категория, която изразява отношението на личност, личности или по-голяма група от хора при оценка на дадено явление, събитие или и двете едновременно без познаване същността на това, което се преценява. По тази причина то е повърхностно и често подвеждащо, особено в случаите, когато мнението се изказва от водещи авторитети в науката или политиката. Разгледано в тази светлина, общественото мнение често пъти може да служи на партии и политици за постигане на користни цели като организиране на протести за промяна на статукво в дадена държава. На съвременния етап от развитието на обществото използването на Общественото мнение не винаги се зачита в света. В недалечно минало при социализма, често пъти Общественото мнение се използваше от Тодор Живков за отстраняване от постове на личности, които не му играеха по гайдата и имаха собствено виждане за развитие на обществото.

Общественото мнение се характеризира със следните отличителни белези:

 • възниква само по важни, социално значими въпроси;
 • негов носител са големи социални групи;
 • насочено към добре познат на неговите носители обект;
 • израз на усилия за реализация или противопоставяне на определени цели;
 • има постоянен или преходен характер;
 • при отделните личности се изразява със съзнанието, че и останалите ще реагират на същата ситуация по определен начин;
 • има конфликтен характер (тъй като изразява противоположни становища);
 • чрез решителност съдейства за осъществяването на определени цели;
 • има оценъчен характер (оценява или санкционира);
 • никога не е устойчиво;
 • обуславя се от интересите на своите носители (поради което трудно може да се промени, след като вече е формирано);
 • емоционално оцветено е (способно е на резки изменения под влияние на събитията).