Общият устройстен план (ОУП) е главният инструмент за осъществяване на дългосрочните цели за пространствено развитие на градове или общини в 20-годишен срок.

Целите на ОУП могат да бъдат:

  • усъвършенстване на транспортно-комуникационните системи;
  • оптимизиране на териториалната структура;
  • съхраняване, разширяване и развитие на зелената система;
  • ограничаване на застрояването и уплътняването на съществуващите зони с комплексно жилищно застрояване и др.