Океански течения (или морски течения) се наричат настъпателни движения на водните маси в Световния океан, които обхващат значителни разстояния. Предизвикват се от гравитационни, приливообразуващи сили и преди всичко от силата на триенето на ветровете по океанската повърхност. На океанските течения влияят и силата на триенето на водните частици (намалява скоростта им), и отклоняващата сила на земното въртене (променя посоката им), която се изразява с удвоеното произведение на ъгловата скорост на въртенето на Земята, скоростта на движението на водните частици и синусът на географската ширина – т. нар. Кориолисова сила.

Всичките течения в света на океанска карта.
Визуализация на световните океански течения от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2012 г., първоначално на морското равнище, а после на 2000 m под повърхността.

Видове океански течения: ветрови (дрейфови), отточни, приливо-отливни, ротационни, постоянни, периодични, епизодични, топли, студени, неутрални, циклонални, антициклонални, дълбочинни, повърхностни и др. Океанските течения влияят на климата, океанските брегове, корабоплаването и др. Някои се простират в южните части на трите океана. Индийският океан поради особеното си разположение има океански течения, които не съответстват напълно на идеалната схема за повърхностни течения в океанския басейн.