Омега-функциите и са аритметични фунции използвани често в аналитичната теория на числата представляващи броя на простите делители и броя на различните прости делители на :

и

,

където

e еднозначното разлагане на в произведение от прости делители.