Оперативният ливъридж (на английски: Operating Leverage) показва степента, до която дадена фирма (бизнес) е зависим от извършването на постоянни разходи и какъв е делът на променливите разходи с нарастването на оборота.

Измерители на оперативния ливъриджРедактиране

За измерване дела на постоянните спрямо променливите разходи (оперативния ливъридж) в бизнеса на фирмата, във финансовата теория най-често се използват следните коефициенти:

Постоянни разходи/общо разходи:

 

Постоянни разходи/променливи разходи:

 

, където FC = постоянни разходи, VC = променливи разходи, TC = общо разходи

Вижте същоРедактиране