Осмична бройна система

Осмичната бройна система е бройна система с основа 8 и използва цифри от 0 до 7.

При десетичните системи всяка десетична позиция е основа на 10. Например:

При осмичните числа всяка позиция е степен с основа 8. Например:

Изчислявайки действията по-горе в позната десетична система виждаме, че 112 в осмичната система е равно на 64 + 8 + 2 = 74 в десетичната.