Палеонтология

(пренасочване от Палеонтолог)

Палеонтологията е наука за изкопаемите вкаменелости от някогашни животни и растения. Занимава се с изучаването и изследването на растителния и животинския свят през минали геологични епохи. Изяснява условията, причините и закономерностите на еволюцията им и изучава биологичните проблеми (палеобиология). Дялове: палеозоология, палеоботаника, палеоекология и др. Тясно свързана е с биологията и геологията, както и със стратиграфията.

По отношение на гръбначните животни, най-късно започват системните изследвания в областта на палеонтологията на птиците. Въпреки това, днес палеоорнитологията (както се нарича палеонтологията на птиците) е най-бурно развиващият се клон от палеозоологията. Първите публикации върху изкопаеми птици от България се появяват в началото на 1980-те години и те са дело на чуждестранни изследователи. Като направление палеоорнитологията в България се обособява чрез изследванията на проф. Златозар Боев, който проучва фосилни и субфосилни птици от повече от 110 находища в страната. Тяхното начало е също през 1980-те години и към 2013 г. книжнината по изкопаемите птици на България вече надхвърля 200 заглавия.[1][2][3] Много по-развита е палеонтологията на бозайниците, от които в земните пластове се запазват несравнимо много по-голям брой определяеми костни (и зъбни) вкаменелости. По палеонтология на влечуги, земноводни и риби в България все още има твърде малобройни изследвания. Първият български палеонтолог по гръбначни животни е професорът от Софийския университет Петър Бакалов.

ИзточнициРедактиране

  1. Боев, З. 1988. Палеонтологични изследвания на птиците в България. – Природа, БАН, 5: 63 – 67.
  2. Боев, З. 1989. Втори международен симпозиум по палеонтология и еволюция на птиците. – Природа, БАН, 3: 87 – 89.
  3. Boev, Z. 1992. Paleornithological studies in Bulgaria. – In: Campbell, K. E. (ed.). Papers in Avian Paleontology Honoring Pierce Brodkorb. (Incorporating the Proceed. of the 2nd Internat. Symp. of the Soc. of Avian Paleont and Evol., 28 – 30.09.1988. Los Angeles), Science Series, No 36, Nat. Hist. Mus. of Los Angeles County, Los Angeles: 459 – 463.