Пермутация се нарича всяка подредена съвкупност от n естествени числа, в която дадено число да се среща само веднъж.

ОпределениеРедактиране

Пермутация на n елемента наричаме произволна тяхна наредба, в която всеки един от тези елементи се среща само веднъж. Броят на възможните различни наредби (пермутации) се намира с факториел от n (n!=1×2×3× … n).

Всяко подреждане на дадени различни елементи се нарича пермутация (пермутация без повторение) на тези елементи. В дадена пермутация на елементи всеки елемент участва точно веднъж и мястото му в пермутацията е съществено.

Във висшата алгебра, пермутацията се дефинира формално като биективна функция от дадено множество в същото множество. Така например, ако имаме множество   и функция  , за която

 
 
 

То   е пермутация (  е едновременно сюрективна и инективна, т.е. – биективна).

ПредставянеРедактиране

Нека са дадени n различни елемента  . Те могат да бъдат подредени по различни начини. Всяко подреждане на елементите   се нарича пермутация на   елемента. Броят на всички възможни пермутации от n елемента се бележи с   (n факториел)

НотацияРедактиране

Както бе демонстрирано в примера към дефиницията, пермутацията може да се задава по елементи. Съществуват два начина за обозначаване, които са по-удобни за визуализиране и анализ на действието на пермутацията. Първият от тях е т.нар. "Нотация на Коши":

 

Горният запис е еквивалентен на:

 
 
 
 
 

и означава, че пермутацията поставя елемент 1 на мястото на елемент 2, елемент 2 на мястото на елемент 5, елемент 3 – на мястото на елемент 4, елемент 4 – на мястото на елемент 3, елемент 5 – на мястото на елемент 1. Друг начин на записване представлява така наречената „циклична нотация“. Пермутацията

 

от горния пример може да бъде записана в циклична нотация по следния начин:

 

Това отразява, факта, че пермутацията праща елемент 1 на мястото на елемент 2, елемент 2 – на мястото на елемент 5, елемент 5 – на мястото на елемент 1, елемент 3 – на мястото на елемент 4 и елемент 4 – на мястото на елемент 3. Този запис е еквивалентен на горния, но разкрива по-ясно т.нар. „орбити“ на пермутацията.

ПримериРедактиране

Типичен пример за пермутация е размесването на карти за игра. Всяка една нова подредба е пермутация на началната.

Друг пример е разместването на буквите в дадена дума, напр. воал -> овал.

Пермутациите се делят на два вида: четни и нечетни. Пермутацията е четна, когато има четен брой инверсии, а нечетна-има нечетен брой инверсии.

Пример:

 

ИзточнициРедактиране

  1. Г. Брадистилов, Е. Божоров, Г. Тотов, С. Манолов Висша математика част I, С. Техника, 1965 г.

Вижте същоРедактиране