Пиротехника

Наука за създаването на горивни веещства и експлозиви за забавление

Пиротехниката (на старогръцки: πῦρогън, жар; на старогръцки: τεχνικός от на старогръцки: τέχνηизкуство, майсторство, умение) е отрасъл на техниката, състоящ се в приготовяне на горивни вещества и изгарянето им за получаване на определен сигнал или ефект.

Пиротехническа каскада на изложбата Giant Auto Rodéo в Белгия

Дели се на:

Към пиротехниката се отнасят също такива изделия като кибрит и специални пиропатрони за възглавници за безопасност.