Популярна култура

(пренасочване от Попкултура)

Популярна култура или още попкултура често обозначава понятието за масова култура.

Мис Америка 2006 Дженифър Бери, конкурсът Мис Америка се смята за част от американската попкултура

Популярната или още масовата култура, това е „народната“ култура, популярна и преобладаваща сред широк слой от населението в дадено общество. Тя може да включва в себе си такива явления, както бит, развлечения (спорт, поп-музика), средства за масова информация, и т.н. Съдържанието масова култура е обусловлено от ежедневните произшествия и събития, стремежите и потребностите, съставляващи живота на преобладаващата част от населението (т. н. мейнстрийма).

Масовата култура през 18 и 19 век

редактиране

Предпоставките за формирането на масова култура са заложени в самото наличие на структура на обществото. Хосе Ортега-и-Гасет формулира известния подход по отношение на структуризацията по признак творчески потенциал. Тогава възниква представата за „творчески елит“, който естествено, съставлява по-малка част от обществото, и от „масата“ – количествено основната част от населението. Съответно става възможно да се говори и за култура на елита („елитарна култура“) и за култура на „масите“ – „масова култура“.

Литература

редактиране
  • Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно, „Културната индустрия“. В: Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно. Диалектика на Просвещението. София: Гал-Ико, 1999, стр. 151-207
  • Питър Бърк, Народната култура в зората на модерна Европа. Превод Данчо Господинов. София: Кралица Маб, 1997, 448 с. (ISBN 954-533-017-1)
  • Любомир Стойков, Медиаморфози на културата. В: Медии и обществени комуникации, кн. 1, XII 2008
  • Brummett, B. Rhetoric in popular culture. New York: St. Martin’s Press, 1994
  • Fiske, J. Understanding Popular Culture. London: Unwin Hyman, 1989
  • McRobbie, A. Postmodernism and Popular Culture. London: Routledge, 1994
  • Strinati, D. An introduction to theories of popular culture. Routledge, 2004