Портфолио

Уикимедия пояснителна страница

Портфо́лио (на италиански: portfolio – „портфейл, папка за документи“) – събрани образци от документи, фотографии, предмети, търговски марки, стоки и др. даващи представа за предлаганите услуги от съответна организация (фирма) или специалист (моделиер, фотограф, дизайнер, архитект и т.н.). Този термин се среща в различни области:

  • фотография: портфолио като подборка от фотографии.
  • дизайн, в т.ч. и уеб-дизайн: уеб-портфолио – събрание от работите на уеб-дизайнер.
  • образование: портфолио като съвкупност от сертифицирани достижения, значими работи и отзиви.
  • търговия и производство: портфолио като асортимент от определени търговски марки, стоки или услуги.

Портфолио в образованието

редактиране

Портфолио в образованието (на английски: Learning Portfolio) е набор от материали, които обучаемият подготвя под формата на документи или папки като доказателство за своите знания. Това може да бъде папка, която да съдържа материали, изготвени от обучаемия, които да бъдат основа за неговото оценяване. В портфолиото се включват като материали една или няколко разработки на обучаемия, с които се илюстрира създаването на крайния продукт. Например, при писане на есе, портфолиото може да включва развиването на различни идеи, скициране и чернова. Някои преподаватели използват портфолиото като начин за оценяване по време на курса на обучение. Ролята на учителя е да подпомогне разбираемостта. Оценяването на обучаемите е полезно, с цел изясняване доколко е ефективен начинът на преподаване.

Предназначение

редактиране

Учебното портфолио е средство, предназначено за обучаемия, с цел да подпомогне неговото развитие. Служи за самооценка (под формата на разсъждения, аргументация, обосновка) на собствения познавателен и творчески труд, базирана на самонаблюдение (рефлексия) на собствената дейност. Това е документ, който:

  • позволява да бъде проследено развитието на човек в сферата на образованието;
  • води обучаемия през оценяването и отразяването на натрупаните от него знания;
  • документира личното израстване и професионално развитие на обучаемия;
  • определя влиянието от натрупаните знания, например дали те могат да бъдат приложени на практика.

Неговата дължина може да бъде от около 10 до около 100 страници. Целта на портфолиото е да документира познания в специфични области.

Учебното портфолио често пъти изпълнява две главни цели:

  1. Оценки – осигурява директно доказателство за качеството на работа на учещия;
  2. Демонстриране на способности – за да помогне на обучавания да покаже своите възможности по отношение на поставената задача.

Използват се два вида портфолио: предварително програмирано и селективно.

Предварително програмираното портфолио съдържа материали, определени от комисията по оценяването, за да се получи отговор на специфични въпроси (например ефективността на обучението, мнението на учащите относно учебния процес, работата на библиотеката и пр.).

Селективното портфолио цели оценяване на постиженията на обучаемите през всичките години в учебното заведение.