Продавачът е физическо лице, фирма или друга юридическа организация, продаваща стоки или услуги.

Продавец промтоваров за работой.JPG

Вижте същоРедактиране

Купувач