Производство на други порцеланови и керамични изделия

промишлен отрасъл

Производството на други порцеланови и керамични изделия е подотрасъл на производството на изделия от други неметални минерални суровини в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Производство на други порцеланови и керамични изделия
КИД-2008
-C. Преработваща промишленост
-23. Производство на изделия от други неметални минерални суровини
→23.4. Производство на други порцеланови и керамични изделия
23.41. Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
23.42. Производство на санитарна керамика
23.43. Производство на керамични изолатори
23.44. Производство на друга техническа керамика
23.49. Производство на други керамични изделия, некласифицирани другаде

Секторът обхваща производството изделия от порцелан, както и керамика, извън огнеупорната и използваната в строителството – домакински съдове и декоративни предмети, санитарна и техническа керамика и други.[1]