Протактиний

химичен елемент с атомен номер 91

Протактиний е химичен елемент от периодичната система със символ Pa и атомен номер 91. Елементът принадлежи към групата на актинидите. Става свръхпроводник при температура 1,4 К.

Протактиний
Спектрални линии на протактиний
ТорийПротактинийУран
Pr

Pa

(Uqp)
Периодична система
Общи данни
Име, символ, Z Протактиний, Pa, 91
Група, период, блок –, 7f
Химическа серия актинид
Електронна конфигурация [Rn] 5f2 6d1 7s2
e- на енергийно ниво 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
CAS номер 7440-13-3
Свойства на атома
Атомна маса [231] u
Атомен радиус 180  pm
Ковалентен радиус 200 pm
Степен на окисление 5, 4, 3, 2
Оксид Pa2O5 (слабо основен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,5
Йонизационна енергия I: 568 kJ/mol
II: 1128 kJ/mol
III: 1814 kJ/mol
IV: 2991 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояние твърдо вещество
Кристална структура [1] четириъгълна
Плътност 15370 kg/m3
Температура на топене 1841 K (1568 °C)
Температура на кипене 4300 K (4027 °C)
Моларен обем 15,032×10-6 m3/mol
Специф. топлина на топене 12,34 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение 481 kJ/mol
Специф. топл. капацитет 99,1 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост 5,6×106 S/m при 0 °C
Специф. ел. съпротивление 0,177 Ω.mm2/m при 0 °C
Топлопроводимост 47 W/(m·K)
Магнетизъм парамагнитен[2]
История
Наименуван от гръцките
πρῶτος – „преди, предшестващ“ и
ακτίνος – „лъч“
(„преди актиний“)
Откритие Казимир Фаянс и Освалд Гьоринг (1913 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
229Pa синт. 1,5 дни ε 229Th
α 225Ac
230Pa синт. 17,4 дни β+ 230Th
β- 230U
231Pa радио 3,276×104 г. α 227Ac
СД разни
КР разни
232Pa синт. 1,31 дни β- 232U
233Pa радио 26,97 дни β- 233U
234Pa радио 6,75 часа β- 234U
СД разни
234mPa радио 1,17 мин. β- 234U
СД разни
ИП 234Pa

ИзточнициРедактиране

Използвана литература