Равновесие

Уикимедия пояснителна страница
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Равновесие.

Равновесие или баланс е състояние на системата, както в хуманитарните, така и в естествените науки. Системата се счита в равновесие ако отсъстват въдействия или се балансират (компенсират) едно друго. Подобно е понятието устойчивост. Това представлява списък на по-важните равновесия в отделни науки.

Видове равновесияРедактиране

Хомеостаза - свойство на една отворена система, особено на живите организми, да регулира вътрешната си среда така, че да поддържа стабилно, постоянно състояние, чрез многобройни корекции на динамичното равновесие, управлявани от взаимносвързани регулаторни механизми. Примери за хомеостаза: регулация на температурата, баланс между киселинност и алкалност (pH) и други.

Точково равновесие - теория в еволюционната биология, според която повечето видове, които се размножават полово, претърпяват малки промени през по-голямата част от своята геоложка история. Когато настъпи фенотипна еволюция, тя се ограничава до редки и бързопротичащи случаи на видообразуване

Хидростатично равновесие - състояние, при което определен обем от даден флуид се намира в покой или движение с постоянна скорост. То възниква, когато налягането в резултат на гравитацията се уравновеси от градиента на налягането по направлението на гравитационните сили. Например, градиентът на налягането пречи на гравитацията да свие земната атмосфера до тънка плътна обвивка, а гравитацията не позволява на градиента на налягането да разпръсне атмосферата в космоса.

Механично равновесие - състояние на дадена система, при което сумата от всички сили, действащи на дадено тяло е нула, както и сумата на всички въртящи моменти също е нула.

Химично равновесие - състояние на химичната реакция, при което скоростите на правата и на обратната реакция се изравняват, а концентрациите на реагиращите вещества остават постоянни за неопределено дълго време.

Термодинамично равновесие - дадена термодинамична система е в термодинамично равновесие, ако е едновременно в термично, механично и химично равновесие

Икономическо равновесие - състояние, при което икономическите сили са балансирани и при липса на външни влияния равновесните стойности на икономическите променливи не се променят. Това е точката, при която количественото търсене и количественото предлагане са равни