Раднево (община)

община в България

Община Раднево се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Стара Загора.

Раднево (община)
      
Общи данни
ОбластСтара Загора
Площ545.15 km²
Население20 667 души
Адм. центърРаднево
Брой селища23
Сайтradnevo.acstre.com
Управление
КметГеорги Петров
(БСДП, ЗНС; 2023)
Общ. съвет21 съветници
Раднево (община) в Общомедия
Топографска карта на община Раднево.

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината се намира в югоизточната част на Област Стара Загора. С площта си от 545,145 km2 е 3-та по големина сред 11-те общини на областта, което съставлява 10,57% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси

редактиране

Релефът на общината е равнинен и хълмист, като територията ѝ изцяло попада в крайните източни предели на Горнотракийската низина. Максималната ѝ височина от 360,6 m се намира на около 3 km югоизточно от село Полски Градец, на границата с община Тополовград, а минималната от 93 m н.в. – южно от село Любеново, на границата с община Гълъбово, в коритото на река Сазлийка.

Основна водна артерия на община Раднево е река Сазлийка (ляв приток на Марица), която протича през нея с част от средното и част от долното си течение. Тя навлиза в общината западно от село Коларово и се насочва на изток. Минава южно от него и северно от село Боздуганово, при село Сърнево завива на югоизток покрай селата Диня и Тополяне, а при град Раднево продължава в южна посока. Минава покрай селата Бели бряг и Любеново и южно от последното навлиза в община Гълъбово. На територията на община Раднево река Сазлийка получава девет по-големи притока:

 • Азмака (ляв). На територията на общината протичат последните ѝ 5 km и се влива северозападно от село Боздуганово;
 • Бедечка (ляв). На територията на общината протичат последните ѝ 5 km и се влива северно от село Боздуганово;
 • Хамамдере (десен);
 • Кумруджа (ляв). На територията на общината протичат последните ѝ 7 km и се влива западно от град Раднево;
 • Блатница (ляв). На територията на общината протичат последните ѝ 5 km и се влива в южната част на град Раднево;
 • Дундарлия (Дунда, десен, 27 km). Тя извира на 160 m н.в., на 1,7 km югоизточно от с. Бъдеще, община Стара Загора. До село Трънково тече на изток под името Колаксъза, а след това на югоизток в плитка долина с много малък надлъжен наклон през Горнотракийската низина с много меандри. Влива се отдясно в река Сазлийка на 100 m н.в., на 150 m югозападно от село Бели бряг. Площта на водосборния ѝ басейн е 66 km2, което представлява 2,0% от водосборния басейн на Сазлийка.
 • Батканлийска река (десен);
 • Курудере (десен);
 • Овчарица (ляв, най-голям приток). На нея, южно от ТЕЦ Марица изток 2 е изградене големият язовир Овчарица, като в пределите на община Раднево попада неговата долна част. Реката тече в югоизточна посока покрай селата Ковачево и Трояново, югозападно от последното навлиза в община Гълъбово и след 3 km се влива в Сазлийка.

Освен големия язовир Овчарица на територията на община Раднево са изградени множество микроязовири, водите на които се използват основно за напояване на обширните обработваеми земи. По-големи от тях са: Ковачево, Гледачево, Искрица 1 и 2, Любеново, Константиновиц, Трънково, Раднево, Даскал Атанасово и др.

Население

редактиране

Численост на населението според преброяванията през годините:[1]

Година на
преброяване
Численост
193426 612
194628 248
195627 671
196531 597
197530 949
198527 335
199226 244
200124 280
201120 079
202116 585

Етнически състав

редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):[2]

Населено
място
Численост Населено
място
Дял (в %)
Общо Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Общо 20 079 17 430 199 1202 43 73 1132 100 86,80 0,99 5,98 0,21 0,36 5,63
Раднево 12 854 11 086 46 713 28 45 936 Раднево 86,24 0,35 5,54 0,21 0,35 7,28
Сърнево 1438 1185 14 218 15 Сърнево 82,4 0,97 15,15 1,04
Трояново 669 512 70 55 21 Трояново 76,53 10,46 8,22 3,13
Знаменосец 606 599 0 1 Знаменосец 98,84 0 0,16
Коларово 522 486 25 8 Коларово 93,10 4,78 1,53
Ковачево 513 484 18 5 3 0 3 Ковачево 94,34 3,50 0,97 0,58 0 0,58
Боздуганово 487 409 72 2 Боздуганово 83,98 14,78 0,41
Полски Градец 475 452 18 1 Полски Градец 95,15 3,78 0,21
Трънково 435 284 65 81 Трънково 65,28 14,94 18,62
Любеново 407 364 17 19 Любеново 89,43 4,17 4,66
Даскал-Атанасово 316 286 21 0 0 0 9 Даскал-Атанасово 90,5 6,64 0 0 0 2,84
Землен 183 182 0 0 0 0 1 Землен 99,45 0 0 0 0 0,54
Диня 179 177 0 0 0 0 2 Диня 98,88 0 0 0 0 1,11
Тополяне 164 161 0 2 Тополяне 98,17 0 1,21
Тихомирово 144 113 0 29 Тихомирово 78,47 0 20,13
Бели бряг 143 136 3 4 0 0 0 Бели бряг 95,10 2,09 2,79 0 0 0
Свободен 130 128 0 0 Свободен 98.46 0.00 0.00
Маца 99 89 10 0 Маца 89.89 10.10 0.00
Рисиманово 95 89 5 0 Рисиманово 93.68 5.26 0.00
Българене 85 77 6 0 Българене 90.58 7.05 0.00
Ковач 82 79 0 1 Ковач 96.34 0.00 1.21
Константиновец 53 52 0 0 0 0 1 Константиновец 98.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88
Гледачево 0 0 0 0 0 0 0 Гледачево 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Овчарци 0 0 0 0 0 0 0 Овчарци 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Населени места

редактиране

Общината има 24 населени места с общо население от 16 585 жители към 7 септември 2021 г.[3]

Списък на населените места в община Раднево, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Бели бряг 56 10,612 Любеново 327 20,604 Джадъ гьол
Боздуганово 365 22,980 Боздуванджии, Грудево Маца 65 10,614
Българене 88 7,819 Тюркмен махле, Българени Овчарци 14,343 Мая Курфалии
Гледачево - 25,916 Куфалчево Полски Градец 283 46,482 Дилджилери, Градец
Даскал Атанасово 214 19,172 Хаджи Айвалии Раднево 10597 84,509 Радне махле
Диня 181 14,478 Карпусча Рисиманово 84 6,879
Землен 181 12,162 Топрак хисар Свободен 118 19,079 Азаплии
Знаменосец 588 21,489 Кара бурун Сърнево 1364 44,833 Караджалии
Ковач 85 6,828 Налдюкен Тихомирово 109 12,985 Япча
Ковачево 342 46,709 Налбантлари, Ковачово Тополяне 210 8,196 Кавак махле
Коларово 556 24,939 Арабаджиево Трояново 298 22,041 Кара Алли
Константиновец 37 12,274 Батаканлии Трънково 437 29,202
ОБЩО 16585 545,145 няма населени места без землища

Административно-териториални промени

редактиране
 • Указ № 113/обн. 06.05.1898 г. – преименува с. Джадъ гьол на с. Любеново;
 • Указ № 462/обн. 21.12.1906 г. – преименува с. Боздуванджии на с. Боздуганово;
– преименува с. Тюркмен махле на с. Българени;
– преименува с. Куфалчево на с. Гледачево;
– преименува с. Голямо Терфилии на с. Голяма детелина;
– преименува с. Дилджилери на с. Градец;
– преименува с. Хаджи Айвалии на с. Даскал Атанасово;
– преименува с. Налбантлари на с. Ковачово;
– преименува с. Арабаджиево на с. Коларово;
– преименува с. Батаканлии на с. Константиновец;
– преименува с. Малко Терфилии на с. Малка детелина;
– преименува с. Радне махле на с. Раднево;
– преименува с. Азаплии на с. Свободен;
– преименува с. Битлиджа на с. Староселец;
– преименува с. Караджалии на с. Сърнево;
– преименува с. Кара Алли (Кара Алии) на с. Трояново;
– преименува с. Кършалии на с. Трън;
– преименува с. Пазарджик на с. Търговище;
 • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Карпусча на с. Диня;
– преименува с. Топрак хисар на с. Землен;
– преименува с. Кара бурун на с. Знаменосец;
– преименува с. Налдюкен на с. Ковач;
– преименува с. Мая Курфалии на с. Овчарци;
– преименува с. Япча на с. Тихомирово;
– преименува с. Кавак махле на с. Тополяне;
 • Указ № 165/обн. 05.04.1950 г. – преименува с. Боздуганово на с. Грудево;
 • Указ № 191/обн. 22.04.1950 г. – преименува с. Трън на с. Гипсово;
 • Указ № 513/обн. 24.11.1959 г. – заличава с. Гипсово и го присъединява към с. Раднево;
 • Указ № 169/обн. 10.05.1960 г. – преименува с. Градец на с. Полски Градец;
 • Указ № 546/обн. 15.09.1964 г. – признава с. Раднево за гр. Раднево;
 • Указ № 57/обн. 05.02.1965 г. – заличава с. Търговище поради изселване;
 • Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – уточнява името на с. Българени на с. Българене;
– осъвременява името на с. Ковачово на с. Ковачево;
 • Указ № 2294/обн. 26.12.1978 г. – заличава с. Староселец поради изселване;
 • Указ № 2932/обн. 30.09.1983 г. – заличава с. Малка детелина поради изселване;
 • Указ № 4314/обн. 07.12.1984 г. – заличава с. Голяма детелина поради изселване;
 • Указ № 3005/обн. 09.10.1987 г. – закрива община Млекарево и присъединява селата Маца и Полски Градец) към община Раднево, а останалите към община Нова Загора;
 • Указ № 94/обн. 17.04.1992 г. – възстановява старото име на с. Грудево на с. Боздуганово.

Транспорт

редактиране

През средата на общината, от север на юг, на протежение от 18,1 km преминава участък от трасето на жп линията Нова ЗагораСимеоновград от Железопътната мрежа на България.

През общината преминават частично 7 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 76,9 km:

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране