Отваря главното меню

Радомирска котловина

котловина в България

Географска характеристикаРедактиране

Географско полжение, граници, големинаРедактиране

Котловината има правоъгълна форма от северозапад на югоизток на протежение от 34 км и ширина от 7 до 22 км. Площта ѝ е 238 км2, а средната ѝ надморска височина – 600 – 660 м. Разположена е между планините Голо бърдо (на североизток), Верила (на изток), Конявска (на юг и югозапад) и Рудина и Черна гора (на северозапад). На север Чардакският пролом на река Струма я свързва с Брезнишката котловина, а на югоизток ниска седловина в района на село Делян – с Горната Дупнишка котловина.

Геоложки строежРедактиране

Оградните склонове на котловината са добре очертани, резки, с разседен произход. Котловинното дъно е добре оформено и наподобява обширно поле. Склоновете към оградните планини са изградени от разнообразни и разновъзрастни скали – гнайси, шисти, филити, пясъчници, мергели, варовици, конгломерати и др. Котловинната основа е запълнена с плиоценски и кватернерни утайки. В западната ѝ част има хълмисти хорстови възвишения. Котловината е образувана в резултат на тектонско потъване в края на плиоцена, което продължава и днес. За характера на съвременните негативни движения в котловинната основа свидетелстват заблатяваниата и земетръсните прояви.

Климат, води, почвиРедактиране

Климатът на котловината е типично умереноконтинентален със зимни температурни инверсии и мъгли. Средна годишна температура 9,9 °C, средна януарска -1,6 °C, средна юлска 20,2 °C. Средна годишна валежна сума 598 мм. В северозападната ѝ част протича река Струма, която заедно с левия си приток река Арката (Блато) отводнява котловината. В близкото минало са проведени отводнителни мероприятия за осушаване на най-ниските и заблатени части на котловината. Преоблазаващата почвена покривка е представена от чернозем-смолници и алувиално-ливадни почви. Има благоприятни условия за отглеждане на зърнени култури, лен, овощия и животновъдство.

СелищаРедактиране

ТранспортРедактиране

В източната част на котловината, между селата Старо село и Делян, на протежение от 11 км преминава участък от автомагистрала „Струма“.

освен автомагистралата през котловината преминават участъци от още 4 пътя от Държавната пътна мрежа:

По цялото протежение на котловината от северозапад на югоизток преминава участък от трасето на жп линията София – Радомир – Благоевград – Кулата, а от Радомир на запад до гара Жабляно – участък от трасето на жп линията Радомир – Кюстендил – Гюешево.

Вижте същоРедактиране

Топографска картаРедактиране

ИзточнициРедактиране