Разложкият говор е български диалект, представител на западните рупски говори.

Разложки говор
Страна Република България
Регион Родопи
Брой говорещи около 13 000
Систематизация по Ethnologue
-Индоевропейски
.-Славянски
..-Южнославянски
...-Източни южнославянски
....-Български
.....-Рупски говори
......→Разложки говор
Официално положение
Официален в
Контролиран от Секция за българска диалектология и лингвистична география

Говори се предимно в Разложко. Гранични говори са гоцеделчевският от юг, самоковският и ихтиманският от север, бабяшкият от изток, благоевградският и петричкият от запад.

ХарактеристикиРедактиране

 • Изпаднало т при окончания за 3 л. мн. ч. сег. време: берà (берат), връвề (вървят).
 • Членна форма за мъжки род единствено число:
  • след мека съгласна : дèне (денят), кòне (конят)
  • след твърда съгласна, под ударение : плетò, брегò
  • след твърда съгласна, без ударение : двòру, стòлу
  • -йạ (йотувано полузатворено а) при прилагателни: гулềмийạ, стàрийạ.
 • Застъпници на стб. ѭ са ê (широко – при ударена сричка) и е (обикновено – при неударена сричка): спê (спя), нòсе (нося).
 • Омекчаване на съгласните н, л и к в края на думите: ден’, сол’, пак’ (път).
 • ъ вместо ъл/лъ, когато групата е в положение между две съгласни: съ̀нце (слънце), вък (вълк).

Вижте същоРедактиране

ЛитератураРедактиране