Разломът представлява плоскостна прекъснатост (нарушение) в целостта на земната кора, по която са се извършили значителни придвижвания.

Варовикова скала с видим разлом.

Двата скални блока, разделени от разломната повърхнина, се наричат крила на разлома. Блокът, разположен над разломната повърхнина, се нарича висящо крило, а този, разположен под нея – лежащо крило. Амплитуда на разлома е относителното преместване на двете крила едно спрямо друго, паралелно на разломната повърхнина.

Според относителното придвижване на двете крила, разломите се поделят на:

  • разседи – относително пропадане на висящото спрямо лежащото крило
  • възседи – относително издигане на висящото спрямо лежащото крило (когато повърхнината на разлома е полегата (под 45°), се разглежда като навлак)
  • отседи – относително преместване на двете крила в хоризонтално направление, паралелно на посоката на разлома (биват леви отседи и десни отседи)

В природата по-често срещани са комбинациите между отседи и разседи или отседи и възседи (относителните придвижвания по разломната повърхнина са както в хоризонтално, така и във вертикално направление).

Изпъкналата част между два разлома се нарича хорст, а вдлъбнатата – грабен.