Разпределени изчислителни системи

Разпределени изчислителни системи са такива хардуерни и софтуерни системи, при които се използват два или повече компютъра работещи заедно за изпълнението на една-единствена програма. По този начин се обединява изчислителната мощ на множество компютри и се постига по-голяма производителност.

Разпределените системи са сродни на паралелните системи, при които изчисленията се извършват на един или няколко микропроцесора (или ядра), но в един и същи компютър. Основният проблем, който трябва да се разреши и при двата вида системи обаче е еднакъв — да се раздели програмната задача на отделни части, които да могат да се изпълняват едновременно. Най-податливи на разпределяне са такива задачи, при които едни и същи изчисления се извършват върху множество данни. Пример за това е проектът SETI@Home, при който се анализират данни постъпващи от радиотелескоп.

Обикновено участващите в разпределителното изчисление компютри са свързани чрез компютърна мрежа по която обменят данни и резултати от своята работа. В зависимост от архитектурата, разпределената система може да има един централен координиращ компютър или да бъде децентрализирана, при което всички компютри имат отговорността за координиране на изчислителния процес.

Интернет проекти за разпределено изчисление редактиране

Следва списък на някои проекти за разпределено изчисление, използващи Интернет като свързваща среда (мрежа). Целта на повечето такива проекти е да се обедини изчислителната мощ на потребителските и други компютри за решаване на задачи от общочовешка важност. Това прави възможно да се оползотвори огромното изчислително време, през което средностатистическият потребителски компютър не се използва активно.

  • SETI@Home – анализиране на радиосигнали в търсене на артефакти от извънземни цивилизации.
  • Folding@Home – симулиране на протеинови нагъвания, което да подобри разбиранията ни за тях и свързани с тях болести.
  • Climateprediction.net – изпълнение на различни модели на климата в търсене на най-точния такъв.