Релейната защита е комплекс от автоматични устройства, предназначени за бързо (при повреди) откриване и отделяне (изключване) от електроенергийната система на повредените елементи на тази електроенергийна система в аварийни ситуации с цел да се осигури нормалната работа на цялата система.

Действията на средствата за релейна защита са организирани по принципа на непрекъсната оценка на техническото състояние на отделните контролирани елементи на електроенергийните системи.

Релейната защита осъществява непрекъснат контрол върху състоянието на всички елементи на електроенергийните системи и реагира при възникването на повреди и ненормални режими. При възникването на повреди релейната защита трябва да открие повредения участък и да го изключи от системата, като въздейства на специални високоволтови силови прекъсвачи, предназначени да прекъснат токовете на повредата (тока на късото съединение).

Релейната защита е основен вид електрическа автоматика, без която е невозможна нормалната работа на енергосистемите.

Съвременните устройства за защита могат да се изпълняват по схеми, включващи програмируеми микроконтролери

Вижте същоРедактиране