Родителният падеж, или генитивът (на латински: casus genitivus; на гръцки: γενική), е падежна форма, която в зависимост от езика може да се съчетава с различни части на речта: глагол, име (съществително, прилагателно, числително), наречие (в сравнителна степен), предлози и в най-общ смисъл изразява значение на обект, принадлежност, количество, материал, произход и др. В аналитичните езици тези значения се изразяват чрез предлози. Например в българския език най-често се използва предлогът на, а в английския език – предлогът of или окончанието 's.

Родителен падеж съществува в редица езици: латински, санскрит, арабски, ирландски, гръцки, немски, холандски, фински, японски и в повечето славянски езици и др.

Ето някои от специфичните значения на родителния падеж:

 • произход („човек от Рим“)
 • състав („пита кашкавал“)
 • част от цяло („килограм говеждо“)
 • брой (напр. староанглийски „féower manna“, „четирима човека“)
 • отношение („съпругът на Яна“)
 • субектност („моето заминаване“)
 • обектност („убийството на ерцхерцога“)
 • описание („човек на честта“, „ден на равносметка“)
 • неотменимо притежание („моята височина“, „неговото съществувание“, „нейните дълги пръсти“)
 • отменимо притежание („неговото сако“, „моето питие“)

Последните две значения са най-типични за родителния падеж.

Значения на родителния падеж в славянските езици редактиране

По-долу са представени по-важните значения на родителния падеж в някои славянски езици. Дадени са примери от старобългарски (ст.б.), руски (рус.), хърватски (хърв.).

Във функция на обстоятелствено пояснение редактиране

Родителен за дата редактиране

Посочва датата на някое събитие, написване на писмо, документ и т.н.:

ст.б.:                 ҃  (на 30 март)
рус.: Начать занятия в школе первого сентября (ще започна занятията в училище на първи септември)
хърв.: Prošle nedjelje smo bili na izletu (Миналата седмица бяхме на екскурзия)

Родителен за сравнение редактиране

Назовава обектът на сравнение по признак или действие:

ст.б.:                         ,               (Не е ли животът повече от храната, и тялото – от облеклото?) (Матей, 6:25)
рус.: Сделать не хуже других (да направя не по-зле от другите), старше брата (по-голям от брат си), вернутся раньше января (да се върна преди януари)

Родителен за пространствени мерки редактиране

Рядко срещана форма в някои старобългарски паметници (напр. Супрасълския сборник). Посочва разстояние от или до даден обект, място:

ст.б.:                                         (Защото църквата беше на пет поприща от града)

Приименен родителен редактиране

Родителен за материал редактиране

Назовава материала, от който е направен даден предмет:

рус.: Мебель карельской березы (мебел от карелска бреза)

Родителен за мярка или количество редактиране

Посочва мярката (количеството) на вещество или материал, които подлежат на измерване:

рус.: Бутылка молока (бутилка мляко), мешок картофеля (торба картофи)

Родителен за носител на признак редактиране

Изразява отношението на признака към неговия носител:

рус.: Красота природы (красотата на природата), любовь матери (любовта на майката)

Родителен за обект редактиране

Назовава обекта на действие, желание, постижение, очакване:

рус.: Воспитание детей (възпитание на децата), лечение болезней (лечение на болестите), ждать возможности (очаквам възможности), добиваться успехов (постигам успехи)

Родителен определителен редактиране

Изразява качествената характеристика на предмет или лице:

рус.: Материал синего цвета (материал със син цвят), человек действия (човек на действието)

Родителен за отношения редактиране

 • Посочва отношението на предмет към лице, извършител на действие, притежател, ръководител:
рус.: Автор романа (автор на романа), хозяин дома (собственик на къща), капитан корабля (капитан на кораб)
 • Посочва отношение между лице и колектив или място:
рус.: член организации (член на организацията), жители города (жители на града)
 • Посочва субекта на действието:
ст.б.:                   (разчупване на хляба)
рус.: Чтение книги (четене на книга), уборка урожая (събиране на реколтата)

Родителен за притежание редактиране

Изразява притежание (открива се с въпроса чий?, чия?, чие?, чии?):

ст.б.:                 (домакинът на храма)
рус.: Портфель учителя (чантата на учителя), ручка ученика (писалката на ученика)
хърв.: Dječak živi u kući svoga oca (момчето живее в къщата на баща си)

Родителен за количество редактиране

Назовава предмети, чиято съвкупност е обозначена чрез определяната (господстващата) дума:

Стадо воловъ (стадо волове)
рус.: Большинство слушателей (мнозинството слушатели), стадо овец (стадо овце), стая птиц (ято птици), букет цветов

Родителен за съдържание редактиране

Конкретизира значението на определяната (господстващата) дума – отвлечено съществително или прилагателно:

рус.: Задача исследования (задача на изследванията), цель путешествия (цел на пътешествието), полный мыслей (изпълен с мисъл)

Родителен субектен редактиране

Посочва извършителя на действието:

рус.: Прибытие поезда (пристигане на влака), жужжание пчел (жужене на пчели)
хърв.: Pjevanje ptica (песента на птиците)

Родителен за част от цяло редактиране

Назовава предмет, спрямо който определяната (господстващата) дума представлява част:

ст.б.:                                         (да натопи края на пръста си във вода)
рус.: Ножка стола (крак от маса), крыша дома (покрив на къща), квартал города (квартал на града)

Родителен приглаголен редактиране

Родителен за отдалечаване или лишаване редактиране

Назовава обекта, който някой избягва или от който се опасява, лишава:

ст.б.:                                     (да избегнете всичко това, което предстои да стане) (Лука, 21:36)
рус.:Избегать опасности (избягвам опасност), бояться темноты (боя се от тъмнината), лишится надежды (да изгубя надежда)

Родителен предикативен редактиране

Използва се във функцията на именната част на съставното сказуемо:

ст.б.:                  (от голям род е)
рус.: Это была девушка небольшого роста (това беше момиче, невисоко на ръст)
хърв.: Djevojčica je slaba zdravlja (момиченцето е с влошено здраве)

Родителен частичен редактиране

Посочва, че предметът е подложен на действие не в целия си обем или е обект на интензивно действие:

ст.б.:                             (когато прие оцет, Исус...) (Йоан, 19:30)
рус.: Выпить воды (да пийна вода), надавать советов (да дам куп съвети)
хърв.: Djevojka zahvati vode s izvora (момичето загреба вода от извора)

Родителен при отрицание редактиране

Това е така нареченият славянски генитив. Той се появява в повечето славянски езици в непрякото допълнение при отрицание на действието на преходен глагол:

ст.б.:                                    (видя, че там няма друга лодка) (Йоан, 6:22)
хърв.: Nisam čuo vašeg odgovora (не чух отговора ви), Vrana vrani očiju ne vadi (гарван гарвану око не вади)

Родителен при прилагателни редактиране

Среща се най-често при прилагателното пълен:

рус.: Комната полна народу (стая пълна с хора)
хърв.: Pun gnjeva (изпълнен с гняв), pun veselja (изпълнен с радост)

Родителен при числителни редактиране

рус.: Пять учеников (петима ученика)
хърв.: Pet kruha (пет хляба)

Родителен с предлози редактиране

Родителният падеж в славянските езици, въпреки че се използва предимно без предлози, се среща и с няколко предлога, между които: без, от, до, из и др.:

рус.: Он пришел без шапки (той дойде без шапка)
хърв.: Nijem od čuda (онемял от учудване)

Използвана литература редактиране

 • Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika, Zagreb, 1979.
 • Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова, Словарь-справочник лингвистических терминов, Москва, 1976.
 • Граматика на старобългарския език, БАН, София, 1993.
 • I. M. Pulkina A Short Russian Reference Grammar, Moscow, 1987.