Ръководител на проекти

Ръководителят на проекта е човекът, който носи властта и отговорността за един проект. Успехът му се измерва с това до каква степен е успял да постигне целите на проекта в предвидените за това време и бюджет.

В „Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България 2011“ не е ясно коя длъжност отговаря на ръководител проекти. В областта на информационните и комуникационните технологии това може да е "Ръководител, компютърни системи: разработка на системи" с код 1330-6007. Характерно за ръководителя на проект е, че той обикновено не ръководи подчинени извън рамките на проекта. Възможно е обаче ръководителят на проекта да е и ръководител на отдела, в който работят повечето участници в проекта. В различни фази на проекта може да разполага с различни сътрудници по брой и специалност, отчасти това може и да са външни на организацията специалисти. Длъжността е приложима за всеки бранш. Задълженията и отговорностите за незавсими от бранша. Въпреки това ръководителят на проект трябва да има опит в бранша, тъй като в рамките на проекта се изработва продукт, чийто процес и особености трябва да познава, за да може да ръководи, комуникира и планира ефективно.

ОтговорностиРедактиране

Работата на ръководителя на проекта се смята за много трудна и всеобхватна, затова и такъв вид специалисти са много търсени и високо платени в цял свят. Този тип умения са особено важни и за всеки, който провежда самоинициативна дейност, в която са въвлечени и други. Успешният ръководител на проекти трябва да е проактивен, да предвижда рисковете и да ги посреща адекватно.

На практика ръководителят на проекти поема отговорността над проекта като цяло. За целта той трябва да изпълнява най-различни функции, част от които са:

  • Ръководство - изработва план за всяка фаза на проекта, приоризира и оптимира целите, разпределя задачите между участниците в проекта и котролира тяхното изпълнение в определения срок
  • Представя алтернативи за взимане на правилните решения от спонсора
  • Координира и планира работата на участниците в проекта
  • Договаря доставки от вътрешни и външни за организацията участници в проекта
  • Комуникация - обсъжда с всички участници в проекта целите и задачите „на техния език“, разрешава конфликти между тях и се стреми да създаде добра и етична работна атмосфера, подготвя кампания за въвеждане на промените в резултат на проекта
  • Контрол - периодично следи за разходите да са в рамките на бюджета за всяка фаза на проекта
  • Периодично отчита пред спонсорите напредъка на проекта, разходите и предстоящите дейности

Както и останалите дейности около проекта, ръководителят може да реши да делегира всяка от тях, но в крайна сметка за него остава цялостната отговорност. В страни като България, където квалифицираните и надеждни кадри са много рядък и ценен ресурс, често изискване за ръководителите на проекти е да имат готовност лично да решат всяка подзадача от проекта или да осигурят бърз заместител на всеки подизпълнител.

Сертификати за ръководители на проектиРедактиране

Международната асоциация по управление на проекти (IPMA) извършва сертифициране по управление на проекти за нива A, B, C и D. В България, сертифицирането по управление на проекти (за нива С и D) се извършва от Българската асоциация по управление на проекти (БАУП) и от Проджект Мениджмънт Академия (PMA). Американската организация PMI Архив на оригинала от 2011-03-02 в Wayback Machine. предлага авторитетния сертификат Project Management Professional. AMP Group администрира сертифицирането по метода за управление на проекти PRINCE2. Американската CompTIA е разработила свой сертификат Project+ за ИТ проекти.

Външни препраткиРедактиране