СОФИКС (SOFIX) е български борсов индекс на „Българска фондова борса - София“ (БФБ)[1][2].

Индексът започва да се изчислява на 20 октомври 2000 г. Базисната му стойност е 100. Изчислява се като съотношение на дневната сума от пазарната капитализация на дружествата включени в него и сумата на пазарната капитализация на същите дружества към предходния ден. Дружествата, на базата, на които се изчислява индексът, могат да варират от 5 до 50 броя.

От септември 2016 г. на Българска фондова борса – София се търгува българският индексен фонд, който следва представянето на основния борсов индекс SOFIX – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF.

Изисквания за включване на дружествоРедактиране

Идеята на индекса е да събира емисиите с най-ликвидни акции търгувани на регулираните пазари, отговарящи освен това на следните изисквания:

 • Емисиите да са търгувани не по-малко от три месеца на регулираните пазари;
 • Пазарната капитализация на всяко от дружествата да не е по-малка от 2 милиона лева;
 • Броят на акционерите на всяко едно от дружествата да не е по-малък от 500 души;
 • Акциите на дружествата да са търгувани най-малко на 20 на сто от борсовите сесии през последните три месеца.

Методология за изчисляванеРедактиране

 1. Индексът за деня, се изчислява, като базисната стойност се умножи по отношението на сумата от пазарната капитализация на емисиите на дружествата, включени СОФИКС към текущия момент, и сумата от пазарната капитализация в базисния период.
 2. Пазарната капитализация на всяка една от емисиите на дружествата е произведението от броя емитирани акции и последната среднопретеглена цена.
 3. Определянето на среднопретеглената цена се извършва след края на търговската сесия, като отношение на реализирания оборот към броя изтъргувани акции на всяка една от емисиите на дружествата, включени в индекса. При формиране на среднопретеглената цена не се включват оборота и ценните книжа от блокови сделки и сделки на „Приватизационен пазар“.

Формула за изчисляванеРедактиране

 

където:

 •   е индекс на регулираните пазари на БФБ–София АД;
 •   е броят акции в емисията на съответното дружество в деня t;
 •   е среднопретеглената цена за i-тата ценна книга за деня t
 •   е среднопретеглената цена за i-тата ценна книга за деня t-1
 •   е броят емисии, включени в индекса;
 •   е показателят за конкретната ценна книга;
 •   е денят, за който се изчислява индексът;
 •   e делителят за текущата търговска сесия за i-тата ценна книга;
 •   е коригиращият фактор (К=1, освен при промяна в базата на индекса).

При настъпване на корпоративно събитие, налагащо промяна на делителя, неговата стойност за следващата търговска сесия се изчислява по следния начин:

 

където:

 •   e делителят за следващата търговска сесия за i-тата ценна книга;
 •   е коригираната среднопретеглена цена за i-тата ценна книга след края на сесията в деня t вследствие на настъпване на корпоративно събитие на деня t+1
 •   е коригираният брой акции на i-тата ценна книга след края на сесията в деня t вследствие на настъпване на корпоративно събитие на деня t+1.

Промяна в базата на SOFIX (емисиите, включени в изчисляването му) се извършва с Решение на Съвета на директорите по Раздел V и се обявява в официалния бюлетин на борсата поне две седмици преди извършването ѝ. В този случай коригиращият фактор за следващия ден (денят t+1) се изчислява по следния начин:

 

където:

 •   е стойността на индекса след приключване на сесията.
 •   е стойността на индекса след приключване на сесията, изчислен при новата база.

Дружества, включени в индексаРедактиране

Списъкът е актуален към 1 януари 2015.

Лого Компания Стопански сектор Борсов код
  „Албена“ АД хотелиерство и ресторантьорство 6АБ
„Адванс Терафонд“ АДСИЦ финансови и застрахователни дейности 6A6
„Еврохолд България“ АД финансови и застрахователни дейности 4EH
„Зърнени храни България“ АД търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети T43
„Индустриален Капитал Холдинг“ АД финансови и застрахователни дейности 4I8
„Индустриален холдинг България“ АД финансови и застрахователни дейности 4ID
  „Монбат“ АД химическа промишленост 5MB
„М+С Хидравлик“ АД машиностроене 5MH
  „Неохим“ АД химическа промишленост 3NB
  „ТБ Първа инвестиционна банка“ АД финансови и банкови услуги 5F4
  Софарма АД фармацевтично производство 3JR
  Стара планина Холд АД финансови и инвестиционни дейности 5SR
  „ТБ Централна кооперативна банка“ АД финансови и банкови услуги 4CF
„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ 5BU
  „Химимпорт“ АД финансови и инвестиционни дейности 6C4

ИзточнициРедактиране

 1. Индекси (SOFIX). // investor.bg. Посетен на 22 юли 2014.
 2. Индекс SOFIX. // deltastock.com. Посетен на 22 юли 2014.