Саждите са аморфна форма на въглерода, продукт на непълно изгаряне или термично разлагане на въглеводородите в неконтролируеми условия. В големи количества се използват за приготвяне на черни пигменти в полиграфическата и бояджийската промишленост. Във Франция по времето на Карл II започнали да произвеждат вакса на основата на сажди.

Изпускане на сажди от камион без филтри.

Терминът „сажди“ понякога неточно се използва за друг въглероден продукт ― технически въглерод, който се произвежда в промишлени мащаби като пълнител на каучук и други пластмаси.

„Газовая сажа“ наричат в Русия черните бои (особено художествените) с пигмент „сажди“.