Сантиметър

единица за дължина, 1/100 от метъра

Сантиметърът е дробна единица за измерване на дължина и се означава със cm. Според Международната система единици (SI) тя се дефинира като една стотна част (1/100) от основната единица метър (m).

Един сантиметър е равен на:

милиметър << сантиметър << дециметър

В български популярни издания понякога се употребява също и означението см вместо установеното от SI означение cm.