Сапрофит е организъм, който се храни с органични вещества, животни или растения. Сапрофитите имат сапрофитно хранене. Сапрофитно хранене – храната постъпва в разтворено състояние през цялата повърхност. Най-често срещано при царство гъби.